Hoppa till innehåll
Media

Utvärderingsgrupp:
VATT:s forskning håller hög kvalitet, men stödet för beslutsfattandet bör utvecklas

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2020 11.00
Pressmeddelande

En internationell utvärderingsgrupp har utvärderat Statens ekonomiska forskningscentrals (VATT) verksamhet. Gruppen överlämnade sin utvärderingsrapport till finansministeriet fredagen den 14 februari

Utvärderingsgruppen granskade VATT:s vetenskapliga verksamhet, samhälleliga genomslagning och kvalitet i förhållande till dess uppgifter och mål.

VATT:s forskning akademiskt högklassig och tillförlitlig

VATT:s verksamhet har enligt utvärderingsgruppen förändrats avsevärt sedan 2007, då en förhöjning av forskningens akademiska nivå ansågs vara ett av VATT:s viktigaste utvecklingsobjekt. VATT:s forskning är nuförtiden enligt utvärderingen tillförlitlig och den ligger på en hög akademisk nivå, och är dessutom inriktad på fenomen som är betydelsefulla med tanke på beslutsfattandet.

VATT har också anpassat sig väl till de förändringar som skett inom forskningsfinansieringen till följd av att statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering reformerats: VATT har klarat sig väl vid ansökan om extern forskningsfinansiering och fortsatt att intensifiera samarbetet med universitet och andra forskningsinstitut.

VATT:s stöd för förhandsbedömningen av policyåtgärder bör stärkas

VATT:s roll och inverkan kunde vara starkare än för närvarande när det gäller att stöda det politiska beslutsfattandet, såsom beredningen av reformer och förhandsbedömningar. Nuläget beror delvis på att VATT:s forskningsverksamhet medvetet riktats till forskning som syftar till publicering av artiklar i referentgranskade vetenskapliga publikationer. Med tanke på inverkan är det också väsentligt hur finansministeriet och de övriga ministerierna informerar VATT om sina informations- och forskningsbehov.

Utvärderingsgruppens centrala förslag är att stärka VATT:s stöd vid förhandsbedömningen av policyåtgärder. Det är dock viktigt att VATT även i fortsättningen huvudsakligen fokuserar på att producera akademisk forskningsdata. Med tanke på utvecklandet av förhandsbedömningen är det viktigt att man skapar en systematisk ram för diskussionen om informations- och forskningsbehoven och att finansministeriets och VATT:s ledning utfäster sig till utvecklingsarbetet.

Utvärderingsgruppen uppmanar också att överväga en koncentrering av VATT:s resurser till ett mindre antal forskningsteman, eller alternativt att utöka VATT:s resurser. VATT kunde ha en roll då man överväger underhållet och utvecklandet av kvantitativa modeller som används för politisk konsekvensutvärdering.

Den vetenskapliga utvärderingen av VATT har gjorts på uppdrag av finansministeriet. Utvärderingsgruppen består av professor emeritus Vidar Christiansen från Oslo universitet, professor Olof Åslund från IFAU-institutet (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering), ekonomie doktor Vesa Vihriälä och direktör Raija Volk, som också var ordförande för gruppen. Utvärderingsrapporter om VATT:s verksamhet har utarbetats också 2007 och 1995.

International Evaluation of the VATT Institute for Economic Research. Report of the Evaluation Panel

Ytterligare information:

Ilari Valjus, specialsakkunnig, tfn 0295530093, ilari.valjus (at) vm.fi

Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) är en expertenhet i fråga om tillämpad ekonomisk forskning inom finansministeriets förvaltningsområde. VATT bedömer de politiska åtgärdernas konsekvenser för individer, hushåll och företag genom att utnyttja statistiska metoder och material i omfattande register. VATT är också sakkunnig när det gäller beredningen av beslutsfattandet och bedömningen av den ekonomiska politiken.