Skip to content
Media

Omfattande utredning av undanröjandet av flitfällor - halvtidsöversyn av besluten

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2017 10.54 | Publicerad på svenska 3.3.2017 kl. 11.23
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som haft till uppgift att klarlägga flitfällor och regional rörlighet har till regeringen lämnat en lista över åtgärder som den föreslår ska tas upp till närmare utredning. Arbetsgruppen ger även sin synpunkt på åtgärder som den i detta skede inte anser behöva ytterligare utredning med tanke på en höjning av sysselsättningsgraden.

I samband med de senaste budgetförhandlingarna kom regeringen överens om åtgärder för att försöka höja sysselsättningsgraden. Vid budgetförhandlingarna kom man också överens om att en arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda flitfällor och regional rörlighet.

Arbetsgruppen såg ett behov av ytterligare utredning inom bl.a. följande områden:

  • Stödet för boende
  • Stöd som gäller sammanjämkningen av arbete och familjeliv. I synnerhet en betydande sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik och en översyn av familjeledigheterna är ett sätt att förbättra sysselsättningen.
  • Utkomstskyddet för arbetslösa

I detta skede föreslår arbetsgruppen inte att flitfällorna ger anledning att ytterligare utreda bl.a.

  • beskattningen av förvärvsinkomster
  • lönesubvention och sänkning av skattekilen
  • höjning av den nedre gränsen för mervärdesbeskattningen

Av de åtgärder som gäller regional rörlighet kom arbetsgruppen inte med några nya förslag, utan rekommenderar att man koncentrerar sig på att göra bostadsmarknaden mer fungerande och följa upp effekterna av de reformer som nyligen genomförts.

Under arbetets gång har arbetsgruppen gjort beräkningar på basis av vilka man försöker förtydliga kanalerna för att påverka vissa föreslagna åtgärder samt storleksklassen av sysselsättnings- och kostnadseffekterna.

Arbetsgruppen lägger i detta skede inte fram något specifikt förslag, eftersom konsekvensbedömningen av åtgärderna bör fördjupas inom alla områden. Arbetsgruppen har inom utsatt tid inte kunnat klarlägga grundlagsenligheten av de åtgärder som lyfts fram, liksom inte heller hurudana effekter de sammanräknade åtgärderna skulle ha på vissa befolkningsgrupper.

Förhållandet mellan social trygghet och lågavlönat arbete problematiskt

Att arbete inte alltid upplevs som ekonomiskt lönsamt beror på nivån på den sociala tryggheten i förhållande till den lön som betalas på arbetsmarknaden.

Arbetsgruppen konstaterar att eftersom lönen i regel bestäms på arbetsmarknaden, förutsätter undanröjandet av flitfällor antingen att nivån på den sociala tryggheten sänks, att beskattningen av lönen och den sociala tryggheten skiljs åt eller att den behovsprövning som gäller den sociala tryggheten ändras.

Med tanke på den offentliga ekonomin är en sänkning av den sociala tryggheten eller en åtstramning av behovsprövningen förmånligast som åtgärder för att undanröja flitfällor, medan en lindring av behovsprövningen är det dyraste alternativet. Ett alternativ för att lindra flitfällor är att göra den sociala tryggheten mer beroende av motprestationer.

Mer betydande sysselsättningseffekter i förslag från tidigare arbetsgrupper

Arbetsgruppen för utredning av flitfällorna föregicks av en arbetsgrupp inom ramen för arbetsmarknadsorganisationerna som hade till uppgift att dryfta det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa. Det förslaget har större konsekvenser för sysselsättningen än alla de åtgärder som arbetsgruppen för utredning av flitfällorna har klarlagt. Regeringens proposition med förslag till en s.k. aktiv modell för utkomstskyddet för arbetslösa kommer att lämnas till riksdagen i vår.

Även den höjning av åldern för att omfattas av pensionsslussen som nämnts i arbetspensionsuppgörelsen vore en synnerligen betydande åtgärd med tanke på sysselsättningseffekterna.

Ingendera av dessa åtgärder gäller dem som har de lägsta inkomsterna, och åtgärderna torde inte heller resultera i diskussioner om grundlagsenlighet.

Enligt arbetsgruppen ska det primära målet vara att dessa åtgärder genomförs.

Utredningen ett led i den beredning som fortsätter fram till regeringens halvtidsöversyn

Utredningen är en del av den beredning som fortsätter fram till regeringens halvtidsöversyn. Arbetsgruppen har inte lagt fram förslag till regeringen och regeringen har inte behandlat några enskilda åtgärder.

”Arbete ska alltid löna sig. Jag tackar arbetsgruppen för den omfattande utredningen om flitfällor. Nu är det tid att fördjupa sig i saken och inleda den fortsatta beredningen. Beslut kommer att fattas vid regeringens halvtidsöversyn,” säger finansminister Petteri Orpo.

Den fortsatta beredningen samordnas av regeringspartiernas förhandlingsgrupp. Ordförande för förhandlingsgruppen är finansminister Orpo (Samlingspartiet) och medlemmar i gruppen är social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Sannfinländarna )och riksdagsledamot Annika Saarikko (Centern).

Ytterligare information:

Tuulia Hakola-Uusitalo, finansråd, [email protected] (arbetsgruppens utredning)

Ville Valkonen, finanspolitisk specialmedarbetare, tfn 044 567 2201 (fortsatt beredning)

Finanspolitiken