Skip to content
Media

Statsrådets utvecklingsarbetsgrupp
Statsrådet blir enhetligt genom samarbete

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2017 14.30
Pressmeddelande

”Organisatoriska strukturförändringar är inget förstahandsalternativ. Arbetsgruppen presenterar fyra åtgärdsförslag för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för ett mera enhetligt statsråd, konstaterar vicehäradshövding Seppo Tiitinen, ordförande för Statsrådets utvecklingsarbetsgrupp, i samband med att rapporten ”Statsrådet blir enhetligt genom samarbete och enhetliga verksamhetssätt” (Yhtenäinen valtioneuvosto syntyy yhteistyöllä ja yhtenäisillä toimintatavoilla) överlåts till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen den 18 april 2017.

En enhetlig personalpolitik och ett gemensamt lönesystem för statsrådet

Arbetsgruppen föreslår att man ska iaktta en gemensam personalpolitik inom statsrådet. Statsrådet behöver kompatibla informationssystem och ett gemensamt lönesystem. Ministeriernas rekryteringar bör koncentreras till statsrådets förvaltningsenhet. För rekryteringen av de högsta tjänstemännen och en koncentrerad bedömning av deras ledarförmåga bör en urvalsnämnd för tjänstemän inrättas. Till de högsta tjänstemännen räknas ca 130 personer.

En tydlig strategi och tillräckliga resurser för beredningen av frågor över förvaltningsområdenas gränser

Arbetsgruppen föreslår att regeringsprogrammet ska vara ett ännu kompaktare strategidokument än tidigare. Regeringens verksamhetsplan ska beredas under politisk ledning. Ministerierna presenterar de centrala frågorna för sitt ansvarsområde i verksamhetsplanen för det riksdagsutskott som behandlar ministeriets ärenden.

Det föreslås att statsministerns roll som ledare för regeringen ska underlättas med en tillräcklig medarbetarstab. Kanslichefernas ställning som de högsta tjänstemännen vid ministerierna föreslås kvarstå oförändrad. Man bör bättre än tidigare utnyttja regeringens strategisessioner och förbättra informationsgången från strategisessionerna till kanslicheferna.

En tillräcklig resursallokering för beredningen av omfattande sakkomplex som gäller flera olika förvaltningsområden stöds av möjligheten för statsrådets allmänna sammanträde att tillsätta organ för viss tid.

God lagberedningspraxis, användning av kommittéer och utnämning av lagstiftningsdirektörer


I lagberedningen är det ytterst viktigt att ha rättidig politisk styrning och tillräckligt med tid och resurser för tjänstemannaberedningen. Lagstiftningens kvalitet förbättras genom samarbete mellan ministerierna och beaktande av utlåtanden från rådet för bedömning av lagstiftningen i regeringens propositioner.

Arbetsgruppen föreslår att man i större omfattning än för närvarande ska använda kommittéer vid beredningen av projekt som har samhällelig betydelse.

Arbetsgruppen föreslår också att tjänster som lagstiftningsdirektör inrättas vid alla ministerier. Justitieministeriets resurser föreslås bli stärkta i synnerhet i frågor som gäller statsförfattningsrätt och offentlig rätt, så att justitieministeriet vid behov kan stöda andra ministerier i lagberedningsarbetet.

Inga ändringar i statsrådets struktur

Arbetsgruppen föreslår inga ändringar i statsrådets struktur. Målet att förenhetliga statsrådet kan bäst uppnås genom att man förenhetligar verksamhetssätten.

Mandattiden för Statsrådets utvecklingsarbetsgrupp var 12.2.2016–31.3.2017. Ordförande för arbetsgruppen var vicehäradshövding Seppo Tiitinen och viceordförande juris licentiat Jacob Söderman. Medlemmar i arbetsgruppen var riksdagsledamot Tapani Tölli, riksdagsråd Raimo Vistbacka, generaldirektör Olli-Pekka Heinonen (statssekreterare till 15.10.3016) och lagstiftningsdirektör Tuula Majuri (lagstiftningsråd till 30.9.2016) från justitieministeriet. Sekreterare för arbetsgruppen var konsultativ tjänsteman Jarmo Huotari och avdelningssekreterare Seija Ahlqvist från finansministeriet.

Utredningen utgör en del av regeringens spetsprojekt Bättre styrning och verkställighet.

Utredningen ”Statsrådet blir enhetligt genom samarbete och enhetliga verksamhetssätt” (Yhtenäinen valtioneuvosto syntyy yhteistyöllä ja yhtenäisillä toimintatavoilla)

Ytterligare information:

Seppo Tiitinen, vicehäradshövding, tfn 050 1574

Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 3624

Jarmo Huotari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30418

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare regeringen spetsprojekt