Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvoston kehittämistyöryhmä
Yhtenäinen valtioneuvosto syntyy yhteistyöllä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2017 14.30
Tiedote

”Organisatoriset rakennemuutokset eivät ole ensisijainen vaihtoehto. Työryhmä esittää neljä toimenpide-ehdotusta yhtenäisemmän valtioneuvoston toimintaedellytysten parantamiseksi, totesi Valtioneuvoston kehittämistyöryhmän puheenjohtaja, varatuomari Seppo Tiitinen luovuttaessaan Yhtenäinen valtioneuvosto syntyy yhteistyöllä ja yhtenäisillä toimintatavoilla –selvityksen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 18. huhtikuuta.

Yhtenäinen henkilöstöpolitiikka ja yhteinen palkkausjärjestelmä valtioneuvostoon

Työryhmä esittää, että valtioneuvostossa noudatettaisiin yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa. Valtioneuvostoon tarvitaan yhteensopivat tietojärjestelmät ja yhteinen palkkausjärjestelmä. Ministeriöiden rekrytoinnit tulisi keskittää valtioneuvoston hallintoyksikköön. Ylimpien virkamiesten rekrytointeihin ja heidän johtamistaitojensa keskitettyyn arviointiin tulisi perustaa virkamiesten valintalautakunta. Ylimpien virkamiesten lukumäärä on noin 130 henkilöä.

Hallinnon rajat ylittävien asioiden valmisteluun selkeä strategia ja riittävät resurssit

Työryhmä esittää, että hallitusohjelma olisi entistä tiiviimpi strategia-asiakirja. Hallituksen toimintasuunnitelma valmisteltaisiin poliittisessa ohjauksessa. Ministerit esittelisivät toimintasuunnitelmassa vastuullaan olevat keskeiset asiat ministeriön asioita käsittelevälle eduskunnan valiokunnalle.

Pääministerin roolia hallituksen johtajana tulisi helpottaa riittävällä avustajakunnalla. Kansliapäällikköjen asema ministeriöiden korkeimpina virkamiehinä tulisi säilyttää. Hallituksen strategiaistuntoja tulisi hyödyntää entistä paremmin sekä parantaa tiedonkulkua strategiaistunnoista kansliapäälliköille.

Useita eri hallinnonaloja koskevien laajojen asiakokonaisuuksien valmistelun riittävää resursointia tukisi valtioneuvoston yleisistunnon mahdollisuus asettaa määräaikaisia toimielimiä.

Hyvä lainvalmistelutapa, komiteoiden käyttö ja lainsäädäntöjohtajien nimittäminen

Lainvalmistelussa erityisen tärkeää on poliittisen ohjauksen oikea-aikaisuus sekä riittävä aika ja resurssit virkamiesvalmisteluun.  Lainsäädännön laatua parantaisi ministeriöiden keskinäinen yhteistyö sekä lainsäädännön arviointineuvoston lausuntojen huomioiminen hallituksen esityksissä.

Työryhmä esittää komiteoiden tähänastista laajempaa käyttämistä yhteiskunnallisesti merkittävien hankkeiden valmistelussa.

Työryhmä esittää myös, että kaikkiin ministeriöihin perustettaisiin lainsäädäntöjohtajien virat. Oikeusministeriön voimavaroja tulisi vahvistaa erityisesti valtiosääntöoikeuden ja julkisoikeuden kysymyksissä, jotta oikeusministeriö voi tukea tarvittaessa muita ministeriöitä lainvalmistelussa.

Ei muutoksia valtioneuvoston rakenteeseen

Työryhmä ei esitä rakenteellisia muutoksia valtioneuvoston rakenteeseen. Tavoiteltuun yhtenäiseen valtioneuvostoon päästään parhaiten toimintatapojen yhtenäistämisellä.

Valtioneuvoston kehittämistyöryhmän toimikausi oli 12.2.2016 – 31.3.2017. Työryhmän puheenjohtajana toimi varatuomari Seppo Tiitinen ja varapuheenjohtajana, OTL Jacob Söderman. Työryhmän jäseninä toimivat kansanedustaja Tapani Tölli, valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka, pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen (15.10.2016 saakka valtiosihteeri), lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri (30.9.2016 lainsäädäntöneuvos) oikeusministeriöstä sekä sihteereinä neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari ja osastosihteeri Seija Ahlqvist valtiovarainministeriöstä.

Selvitys yhtenäisestä valtioneuvostosta on osa hallituksen Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa –kärkihanketta.

Yhtenäinen valtioneuvosto syntyy yhteistyöllä ja yhtenäisillä toimintatavoilla –selvitys

Tiivistelmä tehdyistä ehdotuksista

Ministeri Vehviläisen kommentit

Lisätietoja:

Varatuomari Seppo Tiitinen, puh. 050 1574
Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 046 923 3624
Neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, puh. 02955 30418

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Valtio työnantajana hallitus kärkihankkeet