Skip to content
Media

EU-ordförandeskap
EU:s finansministrar samlas i Helsingfors för att diskutera bromsande av klimatförändringarna och finanssektorns förberedelser inför hybridhot

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2019 9.20
Pressmeddelande
Finlandia-huset.

När EU:s finansministrar samlas till ett informellt ministermöte i Helsingfors den 13–14 september blir effektivisering av de insatser som bromsar klimatförändringarna och förberedelser inför hybridhot centrala teman.

Finansminister Mika Lintilä är mötets ordförande.

Finansministrarna har en stor roll i klimatarbetet

Vid det informella ministermötet kommer effektivare insatser för att bromsa klimatförändringarna att diskuteras.

Finansministrarna har tillgång till flera effektiva sätt att bromsa klimatförändringarna, bland annat

  • prissättningen av koldioxidutsläpp
  • planeringen av de offentliga finanserna
  • riktandet av EU-finansieringen.

”Finansministrarna kan stärka den ekonomiska politikens metoder och därigenom effektivt föra klimatarbetet vidare. Vi behöver en arbetsplan för det här”, säger minister Lintilä.

I Helsingfors kommer ministrarna att diskutera hur bromsandet av klimatförändringarna bör främjas inom finansministrarnas ansvarsområden. Avsikten är att ordna regelbundna politiska diskussioner om temat och att identifiera och prioritera eventuella insatser.

Ministrarna kommer också att föra en separat diskussion om energibeskattningens roll i bromsandet av klimatförändringarna. Frågan är aktuell, eftersom Europeiska kommissionen för närvarande utvärderar energiskattedirektivet.

Ministrarna överväger vad som behöver beaktas, om det beslutas att direktivet ska revideras. Avsikten är också att utbyta erfarenheter av hur utsläpp har minskats genom reformer av energibeskattningen.

Finanssektorns beredskap att motverka hybridhot ska stärkas

EU:s medlemsstater och institutioner utsätts för mångdimensionella hybridhot. Finanssektorn har hand om flera av samhällets mest kritiska tjänster, vilket gör sektorn till ett attraktivt mål för hybridåtgärder. Sektorns beredskap att motverka hybridhot och infrastrukturstörningar bör stärkas.

Vid mötet mellan finansministrarna kommer de nya hoten på finansmarknaden samt den politiska dimensionen av motverkandet av hoten att diskuteras. Ministrarna kommer bland annat att diskutera vilka ytterligare insatser som finanssektorns institutioner och myndigheter bör vidta samt om samarbetet mellan olika sektorer bör effektiviseras så att hybridhot beaktas på ett mer övergripande sätt än tidigare.

”Det ökande beroendet av kritiska system och av cyberomgivningen ökar också samhällets sårbarhet. Beslutsfattarna måste ha en uppdaterad bild av hoten och beredskap att motverka dem genom korrekta politiska åtgärder och internationellt samarbete”, konstaterar minister Lintilä.

Såväl motverkandet av hybridhot som bromsandet av klimatförändringarna är prioriteringar under Finlands EU-ordförandeskap. Vid ministermötet kommer också andra teman att tas upp, bland annat EU:s finanspolitiska regler och vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen.

Fredagen den 13 september deltar också cheferna för centralbankerna i mötet. Samma dag samlas även Eurogruppen i samband med mötet.

Bakgrund: Gemensamma insatser för motverkande av hybridhot

Bakgrund: Energibeskattning som stöder klimatarbetet

Program och teman för Finlands EU-ordförandeskap

Mötesprogram

Medieackreditering

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, finansministeriet, tfn +358 400 510 304, martti.salmi(a)vm.fi

Niina Nurkkala, finansministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 347 2661, niina.nurkkala(a)vm.fi

Tommi Tolkki, kommunikationsexpert (intervjuförfrågningar), finansministeriet, tfn +358 295 530 269 (medietjänst under EU-ordförandeskapet), press(a)vm.fi

Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken Mika Lintilä