Skip to content
Media

Fördjupandet av EU:s ekonomiska och monetära union
Regeringen reserverad till förslagen om stödinstrument för investeringar och strukturella reformer

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2018 13.49
Nyhet

Det är enligt regeringen viktigt att främja strukturella reformer i EU-länderna, men kommissionens förslag om ett reformstödprogram bör finslipas. Regeringen förhåller sig även kritiskt till förslaget om en investeringsstabiliseringsfunktion.

Kommissionens båda förslag har ett samband med fördjupandet av EU:s ekonomiska och monetära union (EMU) samt EU:s långfristiga budget för åren 2017-2027 (fleråriga budgetramen).

EU-kommissionen utfärdade den 31 maj ett förslag om inrättandet av ett reformstödprogram. Samtliga medlemsländer föreslås få möjlighet att ansöka om sådant finansiellt och tekniskt stöd för strukturella reformer som har ett samband med reformeringsbehov som identifierats under europeiska planeringsterminen. Det föreslagna programmet kompletterar unionens sammanhållningspolitik som syftar till att minska på de regionala utvecklingsskillnaderna.

EU ska enligt förslaget använda sammanlagt 22,18 miljarder euro för reformstödprogrammet under 2021-2017. Programmet ska bestå av tre element, av vilka stödinstrumentet för genomföringen av reformerna är det viktigaste. Dessutom erbjuds tekniskt stöd för strukturella reformer (instrumentet för tekniskt stöd) och stöd för ibruktagandet av euron (konvergensinstrumentet).

Förstärkandet av effekterna kan understödas

Regeringen understöder inriktningen av sammanhållningspolitiska programmedel på ett sätt som främjar sund anpassning av ekonomiska strukturer. Regeringen understöder förstärkandet av sådan villkorlighet som främjar effektiv medelsanvändning.

Regeringen betraktar emellertid förslaget om stödinstrumentet för genomförandet av reformerna som problematiskt både med tanke på den rättsliga grunden och den strukturpolitiska behörighetsfördelningen. Stödinstrumentet skulle förflytta tyngdpunkten för det strukturpolitiska beslutsfattandet från utövarna av budget- och lagstiftningsmakten till EU-kommissionen på ett sätt som kunde äventyra det demokratiska ansvarssystemet. Instrumentet borde utvecklas så att det har ett tydligare samband med sammanhållningspolitiken och att de faktiska kostnaderna för reformerna ersätts åt medlemsländerna.

Regeringen förhåller sig i princip positivt till utvecklandet av instrumenten för tekniskt stöd. Konvergensinstrumentet präglas däremot av samma behörighetsproblem som stödinstrumentet för genomförandet av reformen.

Regeringen betonar marknadsdisciplin och medlemsländernas eget ansvar

EU-kommissionen utfärdade samtidigt ett förslag om europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen. Euroländerna ska enligt förslaget kunna ansöka om räntestödslån för offentliga investeringar om arbetslösheten i landet ökar kraftigt. 

Euroområdet behöver enligt regeringen inte några nya makroekonomiska stabiliseringsarrangemang för att utjämna konjunkturerna. Dessa slags arrangemang kan inte förverkligas på jämlik basis, deras faktiska nytta är liten och det finns en risk för att arrangemangen etableras till varaktiga inkomstöverföringar medlemsländer emellan.

Regeringen betonar marknadsdisciplin och medlemsländernas eget ansvar vid utvecklandet av EMU. När det gäller utvecklandet av EMU kan Finland understöda utvecklandet av den fleråriga budgetramen och EU-budgeten så att euroområdets eventuella särskilda behov tas i beaktande på ett bättre sätt än tidigare.

Regeringen informerar riksdagen

Regeringen överlämnade torsdagen den 13 September två U-skrivelser om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet. U-skrivelserna publiceras på beslutssidan.

Kommissionens pressmeddelande om reformstödprogrammet och investeringsstabiliseringsfunktionen (31.5.)
Euroa täytyy uudistaa, jotta se toimisi vakaasti tulevaisuudessa (minister Petteri Orpos kolumn 21.3., på finska)
Suomen tavoitteena on vakaa ja kestävä talous- ja rahaliitto (minister Petteri Orpos kolumn 13.10.2017, på finska)

Ytterligare information:

Tuomas Saarenheimo, understatssekreterare, tfn 02955 30350, tuomas.saarenheimo(at)vm.fi