Hallituksen esitys VM/2021/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 125/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238
Asia
Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta hankintaneutraalisuuden parantamiseksi hyvinvointialueille myönnettäisiin oikeus saada palautuksena verollisiin hankintoihin sisältyvä vero jo niiden varsinaisen toiminnan valmisteluvaiheessa ennen vuotta 2023. Oikeus palautukseen koskisi myös järjestämisvastuussa olevaa Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää sekä hyvinvointiyhtymiä. Arvonlisäverolakiin tehtäisiin lisäksi eräitä tarkistuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Palautusoikeutta koskevia muutoksia sovellettaisiin taannehtivasti 1.7.2021 lukien.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valmisteluvaiheen hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron arvioidaan olevan vuonna 2021 noin 7 miljoonaa euroa ja vuonna 2022 noin 25 miljoonaa euroa. Esityksen vaikutukset hyvinvointialueiden rahoituksen tasoon on tarkoitus ottaa huomioon vuoden 2022 lisätalousarvioesityksissä siten, että valtion rahoitus hyvinvointialueille pysyy kokonaisuutena arvioiden kustannusneutraalina. Muutosten ei arvioida aiheuttavan Verohallinnon lisärahoitustarvetta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen