Hyppää sisältöön
Media

Förslag till lagstiftning som kompletterar EU-förordningen om internationella familjeärenden på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 12.01
Pressmeddelande

Den nya EU-förordningen om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bortföranden av barn börjar tillämpas i augusti 2022. I förordningen fastställs vilken medlemsstats domstol som är behörig på området och hur beslut erkänns och verkställs i en annan EU-stat.

Denna så kallade nya Bryssel IIa-förordningen ersätter den förordning som för närvarande tillämpas i internationella familjeärenden. Syftet med de nya bestämmelserna är att förbättra skyddet av barnets bästa och förenkla förfarandena. Enligt förordningen är bland annat beslut som gäller vårdnaden om barn och rätt till umgänge direkt verkställbara i andra EU-stater. Dessutom har förfarandet för verkställighet av beslut delvis förenhetligats.

En arbetsgrupp vid justitieministeriet har utarbetat ett förslag till sådana kompletterande bestämmelser i den nationella lagstiftningen som förutsätts i förordningen. Utlåtanden om betänkandet kan lämnas i e-tjänsten utlåtande.fi fram till den 15 september 2021.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft från och med augusti nästa år, då EU-förordningen ska börja tillämpas.

Ytterligare upplysningar: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 260, [email protected]

Den nya Bryssel IIa-förordningen 

Den nya Bryssel II a-förordningen gällande äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och internationella bortföranden av barn - Arbetsgruppens betänkande om nationella bestämmelser som kompletterar förordningen (på finska)

Utlåtande.fi