Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sammanslagning av SoteDigi Oy och Vimana Oy bereds

Finansministeriet
11.10.2019 14.44
Pressmeddelande
SoteDigis och Vimanas varumärke.

Finanspolitiska ministerutskottet har beslutat att inleda beredningen av sammanslagningen av SoteDigi Oy och Vimana Oy, två statsägda bolag med specialuppgifter. Sammanslagningen ska genomföras snabbt.

Bolagens uppgiftsbeskrivning utvecklas i syfte att genomföra målsättningarna i det nya regeringsprogrammet. Sammanslagningen bereds i samarbete av finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli samt SoteDigi Oy och Vimana Oy. Sammanslagningsarbetsgruppen som tillsattes den 10 oktober bereder ett förslag till det sätt på vilket sammanslagningen genomförs samt det nya bolagets specialuppgift. Arbetsgruppens mandat löper ut vid utgången av mars 2020.

SoteDigi Oy och Vimana Oy fortsätter att producera, upprätthålla och utveckla de uppgifter och tjänster som ålagts dem tills man fattat beslut om det nya bolagets specialuppgift.

SoteDigi Oy fortsätter med producerandet och utvecklandet av Omaolo-tjänsten och 116 117 -jourhjälpen. Bolaget fortsätter dessutom med utvecklandet av strukturoberoende informationsledning samt stödet för arkiveringen av gamla klient- och patientuppgifter. Vimana Oy kommer att fortsätta med serviceintegration och utveckling av kompatibiliteten (till exempel utvecklingstjänster för ministerierna) samt stödet för digital ärendehantering i Suomi.fi-servicen. Bolaget fortsätter dessutom med beredningen av ett verktyg och en plattform för strukturoberoende ledning samt utredandet av strukturoberoende digital arkivering.

SoteDigi Oy och Vimana Oy grundades ursprungligen för att stöda beredningen av den förra regeringens landskaps- och vårdreform. SoteDigi Oy grundades för att utveckla riksomfattande digitala lösningar som förbättrar kostnadsnyttoeffekten inom social- och hälsovården. Vimana Oy grundades i syfte att främja den regionala IKT-integrationen och -interoperabiliteten samt för att möjliggöra kostnadseffektiva lösningar och digitalisering i framtiden.

Noggrannare information:

Ytterligare information:

Salla Kalsi, lagstiftningsråd, ordförande för sammanslagningsarbetsgruppen, finansministeriet, tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi
Markku Heinäsenaho, informationsförvaltningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 158, markku.heinasenaho(at)stm.fi