Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Finansministrarna behandlar Grekland och bekämpningen av skatteflykt

Finansministeriet
17.2.2017 15.08
Pressmeddelande
Arkivbild: EU

Finansminister Petteri Orpo företräder Finland vid Ekofinrådet och eurogruppen.

Ekofinrådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 21 februari.

Finansministrarna behandlar EU-kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av skatteflykt. Syftet med det föreslagna direktivet är att förhindra företag från att undvika skatter genom att utnyttja den varierande skattemässiga behandlingen i olika länder (så kallade hybridarrangemang). Förslaget kompletterar direktivet som antogs i juli i fjol och har ett samband med kommissionens omfattande företagsskattepaket.

Finland understöder målen i direktivet och anser att det är viktigt att man uppnår enighet om frågan vid detta möte.

Kommissionens pressmeddelande om företagsskattereformen (25.10.)

Ansvarsfriheten för budgeten för 2015 behandlas också

Ekofinrådet tar ställning till om kommissionen kan beviljas ansvarsfrihet för genomföringen av budgeten för 2015. Rådet ger en rekommendation i ärendet åt Europaparlamentet som sedan fattar det slutliga beslutet.

Finland kan godkänna rekommendationen om beviljandet av ansvarsfriheten. Finland poängterar att skötseln av finanserna fortfarande bör förbättras inom samtliga policyområden. I detta sammanhang bör man ta i beaktande förenklingen av lagstiftningen och förvaltningen samt övervakningens kostnadseffektivitet. Den totala felnivån för betalningarna måste minskas enligt Finland.

Revisionsrättens pressmeddelande om årsberättelsen (13.10)

Lista över icke samarbetsvilliga länder

Ministrarna behandlar utarbetande av en lista över sådana länder utanför EU som inte iakttar minimikraven för god förvaltningssed vid beskattningen. Finland understöder projektet.

Ekofinrådet ska dessutom utfärda slutledningarna om riktlinjerna för nästa års budget.

Rådets förhandsmeddelande

Den grekiska ekonomin återhämtar sig

Eurogruppen sammanträder i Bryssel måndagen den 20 februari.

Ministrarna får en lägesöversikt över Greklands låneprogram. Institutionerna, dvs. EU-kommissionen, Europeiska centralbanken, Europeiska stabilitetsmekanismen och Internationella valutafonden redogör för läget med andra mellanutvärderingen av programmet.

Eurogruppen utvärderar på basis av lägesöversikten förutsättningarna för att komma överens om den andra mellanutvärderingen. Godkännandet av mellanutvärderingen är en förutsättning för att Grekland ska kunna ta ut nya lånerater ur låneprogrammet.

Greklands ekonomi började växa i fjol, och den offentliga ekonomin har utvecklats i en oväntat positiv riktning. Landet har inte några större finansieringsbehov under de närmaste månaderna. Det är viktigt att man snabbt kommer överens om den andra mellanutvärderingen så att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta.

Eurogruppen ska dessutom diskutera kommissionens ekonomiska prognos och hindren för affärsverksamhet inom euroområdet,

Eurogruppens pressmeddelande

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Pekka Morén, finansråd, (Grekland), tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella frågor, en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Beskattning Finanspolitiken Petteri Orpo