Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Vapaaehtoistoimintaan liittyvistä verotuskysymyksistä lausuntokierroksella eniten palautetta

Valtiovarainministeriö 2.3.2016 15.15
Tiedote

Vapaaehtoistoiminnan esteitä kartoittanut työryhmä sai Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu kaikki käy -raporttinsa ehdotuksista runsaasti palautetta. Lausunnonantajien mielestä raportissa on paneuduttu hyvin vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen ja tekemiseen liittyviin keskeisiin ongelmakohtiin. Valtiovarainministeriö vastaanotti yhteensä 54 kirjallista palautetta.

Raportin ehdotuksiin pystyi ottamaan kantaa marraskuun loppuun saakka lausuntopalvelu.fi:ssä.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen vastaanotti vapaaehtoistyöryhmän raportin lokakuussa ja kommentoi saapunutta lausunnonantajien palautetta helmikuisessa tapaamisessaan Kansalaisneuvottelukunnan (KANE) kanssa.  - Avustushankkeiden varsinaiseen toimintaan on voitava osoittaa enemmän aikaa kuin niiden suunnitteluun tai raportointiin. Kokeilukulttuurin hengessä olisi tietyin edellytyksin myös hyvä mahdollistaa muutokset hankkeissa avustuskauden aikana.  Toivon, että järjestöt olisivat aktiivisia ja ideoisivat avustustoimintaan liittyviä käytänteitä rahapelifuusion yhteydessä, ministeri totesi.

Oikeusministeriö on jo aloittanut vapaaehtoistyön koordinoinnin ja luonut vapaaehtoistyön verkkosivun

Lausunnonantajat kannattivat yksimielisesti vapaaehtoistoimintaan liittyvien kysymysten koordinaatiovastuun nimeämistä yhdelle ministeriölle. Koordinointivastuun määrääminen oikeusministeriölle ja seurantavastuu osoittaminen valtioneuvoston demokratiaverkostolle sai laajasti kannatusta.

Työryhmän ehdotus vapaaehtoistoimintaan liittyvien ohjeiden kokoamisesta yhdelle verkkosivulle sai laajalti kannatusta. Oikeusministeriö on perustanut sivuston osoitteeseen http://www.demokratia.fi/tietotori/vapaaehtoistyo. Sivusto siirtyy myöhemmin osaksi suomi.fi –palvelua

Verolainsäädäntöön toivottiin muutosta ja vero-ohjeiden tulkintaan yhdenvertaisuutta

Lausunnonantajat antoivat eniten palautetta verovapaiden matka- ja kulukorvausten määrästä sekä laajuudesta.  Matka- ja kulukorvauksten tulisi useiden lausunnonantajien mukaan olla saajalleen verovapaita tiettyyn rajaan saakka matka- ja kulukorvausten maksajan asemasta (järjestö, yhteiskunnallinen yritys, seurakunta, liikelaitos jne) riippumatta.

Yhdistysten ja säätiöiden verotuksen selvittäminen aloitetaan 2017-2018. Selvitystyön yhteydessä myös matka- ja kulukorvausten riittävyyttä ja soveltamisalaa arvioidaan. Verohallinto valmistelee vuosittaisen järjestöjen verotusfoorumin järjestämistä.

Työttömän velvollisuudesta ilmoittaa tekemästään vapaaehtoistyötä TE-toimistolle haluttaisiin luopua

Kaikki lausunnonantajat kannattivat työryhmän ehdotusta selkeyttää ohjeita ja lisätä tiedotusta työttömän oikeudesta tehdä vapaaehtoistyötä menettämättä työttömyysturvaa. Osa lausunnonantajista esitti, että työttömän velvollisuudesta ilmoittaa tekemästään vapaaehtoistyöstä TE-toimistolle voitaisiin luopua. Myös TE-toimistojen henkilökunnan koulutukseen ja ohjeiden tulkinnan yhdenvertaisuuteen kaikissa TE-toimistoissa toivottiin parannusta.

Rahankeräyslain uudistamisesta erilaisia mielipiteitä suurten ja pienten toimijoiden kesken

Rahankeräyslain uudistaminen jakoi lausunnonantajien mielipiteet. Osa piti uudistusta toivottavana ja osa taas näki, että uudistus saattaisi heikentää rahankeräysten luotettavuutta. Valtaosassa lausunnoista vastustettiin rahankeräysten laajentamista koskemaan myös muita kuin yleishyödyllisiä yhteisöjä. Pienarpajaisten katon nostaminen sai lausuntojen mukaan laajasti kannatusta.

Suuri osa lausunnonantajista piti tarpeellisena helpottaa avustusten hakujärjestelmää. Työryhmän esitys aktiivisen kansalaisuuden opettamisesta ja tietoisuuden lisääminen yhteiskunnallisen toiminnan monimuotoisuudesta sekä koulujen ja järjestöjen yhteistyön edistämisestä sai laajasti kannatusta.

Lausuntoyhteenveto ja taulukko toimenpiteistä

Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu– kaikki käy (raportti)

https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/perusoikeudet-ja-vaikuttaminen/opas/vapaaehtoistyo

Lisätietoja
Työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies
Arja Terho, valtiovarainministeriö, p. 02955 30235
Työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies
Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, p. 02951 50348

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö