Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtionhallinnon etiikka -seminaari
Eettinen valtionhallinto on Suomen vahvuus

Valtiovarainministeriö 3.3.2015 11.17
Tiedote

- Suomalaisen julkishallinnon ja demokratian vahva perusta on kansalaisten ja julkishallinnon luottamus toisiinsa. Arjen kiireessä emme saa unohtaa arvojamme. Tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset eivät saa nakertaa eettisen toiminnan perusteita, eikä eettisiä menettelytapoja. Tavoitteeseemme olla maailman eettisin valtionhallinto meidän tulee edetä arvojohtajuuden keinoin, liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko sanoi avauspuheessaan Valtionhallinnon etiikka –seminaarissa.

Virkamieseettinen neuvottelukunta kannustaa valtionhallinnon organisaatioita eettiseen keskusteluun

Valtiovarainministeriö ja valtion virkamieseettinen neuvottelukunta järjestivät yhteistyössä seminaarin Eettinen, eettisempi, eettisin valtionhallinto tiistaina 3.3.2015 Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui runsaasti niin poliittisia päättäjiä kuin ylimpiä virkamiehiäkin eri puolilta valtionhallintoa.

Tilaisuuden puheenjohtaja, valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja OTL Teuvo Metsäpelto kertasi seminaarin aluksi virkamieseettisen toimikunnan vuonna 2014 julkaistun raportin suosituksia. Suosituksissa kehotettiin julkishallinnon organisaatioita edistämään eettistä keskustelua sekä säännöllisesti tarkastelemaan valtionhallinnon arvojen toteutumista virastotyön arjessa. Käytännön ohjeita eri periaatteiden soveltamisesta on hyvä keskusteluttaa ministeriöissä ja virastoissa säännöllisesti.

Tavoitteena on toteuttaa syksyllä 2015 laaja kansalaiskysely luottamuksesta valtionhallintoon.

Norjassa siirrytään suosituksista lainsäädäntöön

Tilaisuuden pääpuhuja, osastopäällikkö Terje Dyrstad Norjan hallinnon kehittämisestä vastaavasta ministeriöstä kertoi Norjan eettisistä käytännöistä. Norjassa on toiminut valtion virkamieseettistä neuvottelukuntaa vastaava toimielin vuosikymmenen ajan. Norjassa on valmisteilla lainsäädäntöä poliittisten toimijoiden ja virkamiesten valtionhallinnon palveluksesta pois siirtymiseen. Neuvottelukunta on käsitellyt kymmenessä vuodessa 180 tapausta ja asettanut ehtoja siirtymiselle noin puolessa tapauksista.

- Järjestelmän tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa luottamusta julkiseen hallintoon ja poliittiseen järjestelmään mm. suojaamalla luottamuksellista tietoa. Jatkossa poliittisten toimijoiden ja virkamiesten siirtyessä pois valtionhallinnon palveluksesta eriasteisten rajoitteiden asettaminen on mahdollista suoraan lainsäädännön nojalla, osastopäällikkö Dyrstad sanoi puheessaan.

Suomessa on vahva lainkuuliaisuuteen ja lahjomattomuuteen painottuva virkamiesetiikan perinne

- Meillä on Suomessa vahva lainkuuliaisuuteen ja lahjomattomuuteen painottuva virkamiesetiikan perinne. Sitä on ylläpidettävä ja kehitettävä ottaen huomioon eri ammattialojen eettisen itsesäätelyn hyvät esimerkit.  Esteellisyyskysymykset virkamiehen siirtyessä uusiin tehtäviin pois valtion palveluksesta ovat ajankohtaisia aiheita myös meillä tällä hetkellä, emeritus professori Ilkka Niiniluoto pohti omassa esityksessään.

Valtion virkamieslakiin säännöksiä ylimmän virkamiesjohdon asemasta

- Parhaillaan vielä eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys ylimmän virkamiesjohdon asemasta on tarkoitus tulla lakina voimaan vielä tämän kevään aikana, hallitusneuvos Kirsi Äijälä totesi esitellessään ajankohtaista lakiuudistusta.

- Valtion ylimmän virkamiesjohdon sidonnaisuustiedot sekä sivutoimilupaa ja -ilmoitusta koskevat tiedot on jatkossa tarkoitus julkaista yleisessä tietoverkossa keskitetysti. Uudistuksessa määritellään myös ylimmän johdon yhteiset kelpoisuusvaatimukset ja säädetään virkaan nimittämisestä pääsääntöisesti viiden vuoden määräajaksi. Lakiehdotuksessa on myös säännös, jonka tarkoituksena on estää pitkien virkavapausketjujen muodostuminen. Uudistuksen piiriin kuuluisi 130 valtionhallinnon ylintä virkamiestä, totesi hallitusneuvos Äijälä lakiehdotuksen pääkohdista.

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on pysyvä etiikkatoimielin, joka on tällä hetkellä asetettu toimikaudelle 1.6.2014 - 31.12.2017. Virkamieseettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii OTL Teuvo Metsäpelto.

Neuvottelukunta antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta ja virastojen pyynnöstä lausuntoja tapauksissa, joissa virkamies siirtyy pois valtion palveluksesta.

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan verkkosivut

Lisätietoja:

työmarkkina-asiantuntija Kati Orkola, puh. 02955 30128
[email protected]

Paula Risikko Valtio työnantajana