Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hurdan statlig närvaro eftersträvas i regionerna på 2020-talet? Strategiarbetet framskrider

Finansministeriet 12.3.2020 10.28 | Publicerad på svenska 12.3.2020 kl. 12.04
Kolumn
Anu Nousianen och Sari Virta.

Beredningen av en strategi kan göras till en inspirerande och smidig process. Detta har vi bevittnat när strategin för reformering av regionaliseringen som inleddes i oktober i fjol börjar närma sig målet. Nu står vi inför det mest intressanta skedet: vi presenterar målutkasten och utarbetar dem i sin slutliga form vid ett gemensamt riksomfattande evenemang 13.3.

Vad har då inspirerat oss och vad har varit smidigt? Vi inledde arbetet med att samla in en omfattande kunskapsbas. Vi har bedömt nuläget med regionaliseringslagstiftningen, skapat en lägesbild av verksamhetsmiljön och förutsett utvecklingen fram till 2040-talet.

Entusiasmen beror också på att vi vet varför vi gör detta arbete. Den nuvarande modellen för regionalisering, dvs. placering av statliga enheter och funktioner, är inte längre effektiv och saknar den inverkan som eftersträvas. Befolkningsutvecklingen, pensioneringen av de statsanställda, hållbarhetsunderskottet, urbaniseringen, digitaliseringen, förändringarna i arbetslivet, tillgången till kompetent arbetskraft – alla tillsammans utgör förändringsfaktorer och påverkar behovet av en reform.

Vårt arbete är en del av en större helhet: regionalisering är en del av den offentliga förvaltningens verksamhet. Finansministeriets många utvecklingsprojekt har ett samband med strategin för den offentliga förvaltningen. Målet med regeringsprogrammet är att Finland ska ha världens bästa offentliga förvaltning. Internationellt sett har vi uppnått detta mål enligt många mätare, men för att hållas på topp krävs kontinuerligt arbete, dvs. förändring, prognostisering och kunskapsledning.

Vi har förberett strategiprocessen i samarbete med intressentgrupper. I januari ordnade vi fyra regionala evenemang där deltagaraktiviteten var fantastisk. Det gemensamma arbetet gav deltagarna möjlighet att föra fram sin expertis, sina erfarenheter, sina förslag och tankar antingen på plats eller via en webbsändning. Den interaktiva och tvärsektoriella beredningen har gett ryggstöd åt vårt arbete, och tillsammans har vi lyckats öka allas förståelse för nuläget, förändringarna i omvärlden och även framtiden. Och framför allt så håller vi tillsammans på att skapa en strategi och därigenom nya riktlinjer för hur staten ska vara närvarande i hela landet.

Resultaten från de regionala tillställningarna syns i den kommande strategin. Evenemangen gav upphov till teman för målen: service- och partnerorientering samt en möjliggörande arbetsgivarimage. Teman behandlades med hjälp av konkreta och mer detaljerade mål. Aktörer inom den offentliga förvaltningen, intressentgrupper och andra partner inbjöds att delta i det fortsatta arbetet med hjälp av webbverktyget Innoduel. Samarbetet har klargjort att man i strategin kommer att svara på frågan ”Hurdan statlig verksamhet och närvaro i regionerna eftersträvas på 2020-talet så att ämbetsverkens uppgifter ska kunna genomföras och medborgare och företag betjänas med beaktande av olika klient - och språkgruppers behov”.

I riktlinjerna för strategin föreslås också hurdana åtgärder som bör vidtas för att målen ska kunna uppnås. Det är möjligt att ta ställning till och påverka målen och åtgärderna vid ett riksomfattande evenemang. Webbsändningen kan ses direkt på fredagen den 13 mars kl. 10 –14.

Sari Virta ja Anu Nousiainen

@Sarza68 ja @NousiainenAnu