Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Puolustuskiinteistöjen ohjausryhmä korosti kokouksessaan henkilöstön asemaa

PuolustusministeriöValtiovarainministeriö 18.11.2019 17.24
Tiedote

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmän kolmas kokous pidettiin 15.11.2019. Kokouksessa käsiteltiin hanketoimiston laatimaa suunnitelmaa henkilöstön osallistamisesta ja esitystä konsernirakenteesta ja Puolustuskiinteistöjen toimintamallista. Ohjausryhmä otti myös kantaa hanketoimiston valmistelemaan esitykseen talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksista.

Henkilöstön asema taataan

Puolustuskiinteistöt tytärliikelaitosta muodostettaessa valtaosa puolustusvoimien kanssa työskentelevistä Rakennuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen henkilöistä siirtyy Puolustuskiinteistöjen palvelukseen. Tämän lisäksi liikelaitoskonsernissa tuotettavat yhteiset palvelut työllistävät osan henkilöistä.

Ohjausryhmä alleviivasi jälleen, ettei hankkeella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä, vaan parempia palveluja Puolustusvoimille.

Kokouksessa korostettiin myös henkilöstön kuulemisen merkitystä. Henkilöstöjärjestöjen edustajien lukumäärää päätettiin lisätä HR-projektiryhmään siten, että jokainen pääneuvottelijajärjestö nimeää yhden edustajan kyseiseen ryhmään.

Ohjausryhmä piti myös hyvänä hanketoimiston esitystä, jonka mukaan Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeeseen liittyen henkilöstöjärjestöjen ja hankkeen edustajien kesken pidetään 21.1.2020 tiedotustilaisuus. Tilaisuudessa käydään läpi siirtymävaiheen suunnitelmaluonnos, hankkeen tilannekatsaus sekä sovitaan seuraavien osallistamistilaisuuksien ajankohdat.

Puolustuskiinteistöjen toiminnan tavoitteet hyväksyttiin

Uudistuksen myötä kiinteistöjen ylläpitovastuu siirtyy puolustusvoimilta Puolustuskiinteistölle.

Puolustuskiinteistöillä tulee olla riittävä kyky vastata Puolustusvoimien vaatimuksiin valmiuden, turvallisuuden ja suojan tuottamiseksi. Esimerkiksi Puolustuskiinteistöjen rakennuttamisen osaamisen ytimenä on suojarakentaminen, miltä osin se toimii myös koko Senaatti-konsernin tarvitseman palvelun tuottajana. Näiden varmistamiseksi Puolustuskiinteistöillä on riittävä oma osaaminen, resurssit ja toimeenpanokyky. Puolustuskiinteistöillä tulee olla myös erityisosaamista turvaluokitellun tiedon suojaamisesta. Tarvittavan tuen Puolustuskiinteistöt saa Senaatti-kiinteistöt -konsernilta.

Puolustuskiinteistöt johtaa yhdessä liikelaitoskonsernin kanssa niiden yhteisten palveluiden tuotantoa, joiden painopiste on edellä mainituissa kokonaisuuksissa.

Toiminnan ja organisoitumisen tavoitteena on tuottaa konkreettisia ratkaisuja, joilla puolustushallinnon ja sitä kautta koko valtionhallinnon toimitilakustannuksia voidaan hillitä. Puolustuskiinteistöjen toiminta organisoidaan siten, että se mahdollistaa puolustushallinnon toimitilamenojen nousun pienenemisen ja toimintaedellytysten paranemisen.

Hanketoimiston esitys Senaatti-konsernin organisaatiorakenteeksi

Ohjausryhmä käsitteli, tarkensi ja hyväksyi esityksen Senaatti-konsernin asiakaslähtöiseksi organisaatiorakenteeksi alla esitetyllä tavalla:

  • Puolustuskiinteistöt tuottaa tilapalvelut Puolustusvoimille ja sen strategisille kumppaneille.
  • Senaatti-kiinteistöt tuottaa tilapalvelut muulle valtion hallinnolle ja valtion budjettitalouden ulkopuolella oleville asiakkaille

Puolustuskiinteistöt tuottaa Puolustusvoimien tilatarpeiden osalta valmiuden ja turvallisuuden sekä operatiivisten tehtävien edellyttämät tilat ja palvelut normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lisäksi Puolustuskiinteistöt tuottaa konsernille sellaisia toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittäviä yhteisiä palveluita, joiden painopiste on edellä mainituissa kokonaisuuksissa. Näitä ovat ainakin valmiutta ja maanpuolustuksen erityistarpeita koskevat palvelut, kuten esim. suoja- ja turvakriittinen rakentaminen.

Asiakkaiden ja konsernin itsensä tarvitsemat yhteiset palvelut tuotetaan keskitetysti ja yhdenmukaisesti sekä niistä sovitaan konsernin johtoryhmässä. Palveluja tuottavat yksiköt ja niiden henkilöstö voivat sijaita Senaatti-kiinteistöissä tai Puolustuskiinteistöissä. Tavoitteena on, ettei päällekkäisiä toimintoja tai jäykistäviä rajapintoja ole.

Esitys etenee poliittisesti linjattavaksi

Ohjausryhmä päätti hyväksyä hanketoimiston esityksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksista ministeriöiden vastuulla olevan jatkotyön pohjaksi talouspoliittista ministerivaliokuntaa varten. Jatkovalmistelu tapahtuu nyt ministeriöiden välillä ja ministeriöiden lopullinen kanta tuodaan ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen tiedoksi. Valtiovarainministeriö vastaa yhdessä puolustusministeriön kanssa asian saattamisesta talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pikaisesti.

Ohjausryhmä totesi kokouksen lopuksi, että valmistelutyö on edennyt tehokkaasti ja suunnitelmien mukaisesti. Hanketoimisto jatkaa suunnittelu- ja valmistelutyötä kuten tähänkin asti. Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 21.11.2019.

Liite: Puolustuskiinteistöt tytärliikelaitoksen ohjaus ja toimintamalli

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö:
Ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi
Hankejohtaja Lasse Koponen, puh. 02955 30539, lasse.koponen(at)vm.fi

Puolustusministeriö:
Osastoesiupseeri Vesa Halinen, puh. 0295 140 451, vesa.halinen(at)defmin.fi

Tavoitteenamme on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa. Puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään palvelemaan puolustushallinnon tarpeita aiempaa paremmin. Puolustuskiinteistöjen velvoitteista säädetään lailla ja tavoitteena on samalla vähentää toimitilakustannusten nousua. Puolustuskiinteistöjen perustaminen edellyttää huolellista valmistelua ja muutostyössä huomioidaan hyvän työnantajan periaatteet.

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana