Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Styrgruppen för Försvarsfastigheter betonade personalens ställning

FinansministerietFörsvarsministeriet
18.11.2019 17.24
Pressmeddelande

Styrgruppen för projektet för beredning av Försvarsfastigheter höll sitt tredje möte den 15 november 2019. Projektbyråns plan för att göra personalen delaktig och förslaget till en koncernstruktur och en verksamhetsmodell för Försvarsfastigheter behandlades vid mötet. Styrgruppen tog även ställning till projektbyråns förslag till finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer.

Personalens ställning garanteras

Största delen av personalen som jobbar med Försvarsmakten hos Försvarsförvaltningens byggverk och Senatfastigheter överförs till anställning hos dotteraffärsverket Försvarsfastigheter i och med att Försvarsförvaltningens byggverk läggs ner och verksamheten överförs i affärsverksform. En del av personalen sysselsätts med tjänsterna som produceras av affärsverkskoncernen.Styrgruppen underströk igen att projektet inte har som mål att skära ner på personalen utan att förbättra servicen åt Försvarsmakten.

Viktigheten av att personalen hörs betonades också. Antalet representanter för personalorganisationerna utökades i HR-projektgruppen så att varje huvudförhandlingsorganisation utser en representant i gruppen i fråga.

Projektbyråns förslag, enligt vilket man ordnar ett informationsmöte om beredningsprojektet den 21 januari 2020 åt representanterna för personalorganisationerna och projektföreträdarna, var också positivt enligt styrgruppen. Vid informationsmötet går man igenom utkastet till en plan för övergångsskedet och en lägesöverblick över projektet.

Målen för Försvarsfastigheters verksamhet godkändes

Försvarsmaktens ansvar för underhållet av fastigheter överförs i och med reformen till Försvarsfastigheter.

Försvarsfastigheter bör ha tillräcklig förmåga att svara mot försvarsmaktens krav på beredskap, säkerhet och skydd. Skyddsbyggandet ligger i kärnan av Försvarsfastigheters byggverksamhet, och verket producerar all den service som Senatfastigheter behöver i fråga om skyddsbyggnader. Försvarsfastigheter har tillräcklig kompetens och verkställighetsförmåga samt tillräckliga resurser för att säkerställa detta. Försvarsfastigheter bör även ha speciell kompetens när det gäller att skydda säkerhetsklassificerad information. Det nödvändiga stödet erhålls av Senatfastigheter-koncernen.

Försvarsfastigheter leder tillsammans med affärsverkskoncernen produktionen av de gemensamma tjänster där de ovan nämnda helheterna utgör prioriterade områden.

Målet med verksamheten och organiseringen är att åstadkomma konkreta lösningar med vilkas hjälp försvarsförvaltningens och därigenom hela statsförvaltningens lokalutgifter kan hållas tillbaka. Försvarsfastigheters verksamhet organiseras så att ökningen av försvarsförvaltningens lokalutgifter kan hållas tillbaka samtidigt som verksamhetsförutsättningarna förbättras.

Projektbyråns förslag till Senat-koncernens organisationsstruktur

Styrgruppen behandlade, preciserade och godkände förslaget till Senat-koncernens kundorienterade organisationsstruktur enligt följande:

  • Försvarsfastigheter producerar lokaltjänsterna för försvarsmakten och dess strategiska samarbetsparter.
  • Senatfastigheter producerar lokaltjänsterna för den övriga statsförvaltningen och kunderna utanför statens budgetekonomi.

Försvarsfastigheter producerar de lokaler och tjänster som förutsätts av försvarsmaktens beredskaps- och säkerhetsbehov samt av de operativa uppgifterna under normala förhållanden, vid störningar under normala förhållanden samt under undantagsförhållanden. Försvarsfastigheter producerar dessutom sådana för verksamhetens kontinuitet viktiga gemensamma tjänster för koncernen, vilkas tyngdpunkt ligger på de ovan nämnda helheterna. Som exempel kan nämnas åtminstone tjänster som gäller beredskap och specialbehov inom landsförsvaret, såsom skydds- och säkerhetskritiskt byggande.

De gemensamma tjänster som kunderna och koncernen själv behöver produceras centraliserat och enhetligt, och koncernens ledningsgrupp kommer överens om dem. De serviceproducerande enheterna och deras personal kan finnas antingen vid Senatfastigheter eller vid Försvarsfastigheter. Målet är att det inte ska finnas några stela gränssnitt.

Förslaget tas upp till politisk behandling

Styrgruppen godkände projektbyråns förslag till finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer som grund för det fortsatta arbete som ministerierna ansvarar för, och vidarebefordrade förslaget till finanspolitiska ministerutskottet. Den fortsatta beredningen sker nu ministerierna emellan, och ministeriernas slutliga ståndpunkt meddelas styrningsgruppen vid nästa möte. Finansministeriet ser tillsammans med försvarsministeriet till att frågan föredras inför finanspolitiska ministerutskottet så snabbt som möjligt.

Styrgruppen konstaterade avslutningsvis att beredningsarbetet framskridit effektivt och enligt planerna. Projektbyrån fortsätter med planerings- och beredningsarbetet liksom hittills. Styrgrupp sammanträder följande gång den 21 november 2019.

Bilaga: Dotteraffärsverket Försvarsfastigheters styrmodell (på finska)

Ytterligare information:

Finansministeriet:
Päivi Nerg, styrgruppens ordförande, understatssekreterare, tfn 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi
Lasse Koponen, projektledare, tfn 02955 30539, lasse.koponen(at)vm.fi

Försvarsministeriet:
Vesa Halinen, avdelningsstabsofficer, tfn 0295 140 451, vesa.halinen(at)defmin.fi

Vårt mål är att se till att Finland har välfungerande offentliga tjänster, en god förvaltning och att vi får leva i ett hållbart och stabilt samhälle. Försvarsförvaltningens fastighetssystem ska utvecklas så att det bättre än tidigare tillgodoser försvarsförvaltningens behov. Försvarsfastigheters förpliktelser ska anges i lag och målet är att man samtidigt ska kunna bromsa ökningen av lokalitetskostnaderna. Inrättandet av Försvarsfastigheter förutsätter noggrann beredning och principerna för en god arbetsgivare tas i beaktande vid ändringsarbetet.

Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare