Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtion rekrytointiprosessiin ja perehdytykseen ollaan tyytyväisiä

Valtiovarainministeriö
9.12.2019 15.36
Uutinen
Ihmisiä kokouspöydän äärellä

Yli puolet syksyllä valtiolla aloittanutta uutta työntekijää vastasi kyselyyn, jolla selvitettiin työn aloittamiseen liittyvän prosessin sujuvuutta. Kyselyn vastauksista selvisi, että rekrytointiprosessiin ja perehdytykseen ollaan valtiolla yleisesti kohtuullisen tyytyväisiä. Kehitettävää löytyy kuitenkin paljon.

Kaikille valtiolla elokuun ja marraskuun 2019 välillä aloittaneille työntekijöille lähetettiin marraskuun aikana kysely, jolla selvitettiin muun muassa

•rekrytointi- ja valintaprosessien sujuvuutta sekä viestintää niihin liittyen
•työn aloitukseen liittyviä käytännön kysymyksiä
•perehdytyksen kattavuutta ja toimivuutta.

Kysely lähetettiin lähes 2000:lle syksyn aikana aloittaneelle valtion työntekijälle. 1073 heistä vastasi kyselyyn.

Kysely on osa projektia, jonka tavoitteena on sujuvoittaa valtion uusien työntekijöiden työssä aloittamista. Uuden työntekijän aloitukseen liittyvien palvelujen kehittäminen on ensimmäinen osa laajempaa, kaikkia valtion yhteisiä tukipalveluja koskevaa kehittämistyötä.

Uudet työntekijät yleisesti tyytyväisiä aloitukseen

Uusien työntekijöiden kokemukset rekrytoinnista ja töiden aloituksesta valtiolla ovat melko myönteisiä, mutta parannettavaa on paljon.

Tietyt asiat näyttäytyivät erityisen merkittävinä uusien työntekijöiden näkökulmasta. Näiden asioiden onnistuessa saatiin kehuja ja epäonnistuessa risuja. Tällaisia asioita ovat erityisesti rekrytointiprosessin sujuvuus ja kesto sekä viestintä hakijoille hakuprosessin aikana.

Vastaajien taustamuuttujat – kuten ikä, tehtävätaso tai mistä henkilö oli siirtynyt nykyisiin tehtäviin – eivät vaikuttaneet merkittävästi vastauksiin. Sen sijaan näkemykset vaihtelivat merkittävästi eri virastojen välillä.

Maanmittauslaitos menestyi kaikilla kolmella arvioidulla alueella erinomaisesti. Rekrytoinneissa hyvää palautetta saivat myös työ- ja elinkeinoministeriö sekä Luonnonvarakeskus. Työvälineiden osalta kiitosta saivat Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus. Poliisihallitus oli vastaajien mukaan menestynyt erityisen hyvin perehdytyksessä.

Valtion rekrytointijärjestelmä sai paljon kehitysehdotuksia

Valtiolla on käytössä sähköinen rekrytointijärjestelmä, joka on osa Valtiolle.fi-palvelukokonaisuutta. Valtiolle.fi-verkkosivu toimii valtion avoimien tehtävien julkisena ilmoituskanavana. 

86 prosenttia vastaajista piti hakemuksen jättämistä Valtiolle.fi-järjestelmään helppona tai jokseenkin helppona. Aloittaneista uusista työntekijöistä 73 prosenttia koki saaneensa vähintään jokseenkin tarpeeksi tietoa valintaprosessin etenemisestä.

Heikoimman arvion sai valintaprosessin etenemisen nopeus. Noin viidennes vastaajista arvioi valintaprosessin edenneen liian hitaasti.

Valtiolle.fi-järjestelmästä annettiin paljon sanallista palautetta, jota voidaan hyödyntää, kun valtion uuden rekrytointijärjestelmän kehittäminen käynnistyy vuonna 2020.

Puutteet työvälineissä aiheuttivat eniten tyytymättömyyttä

Vastaajilla oli paljon hyviä kokemuksia tietokoneen ja muiden työvälineiden saamisesta käyttöön ensimmäisenä työpäivänä. Lähes puolet vastaajista kuitenkin kertoi, että käyttöoikeudet erilaisiin tietojärjestelmiin eivät olleet valmiina heidän aloittaessaan työt. Tämä on merkittävä puute, koska valtaosa työstä edellyttää tietojärjestelmien käyttöä.

Kolmasosalla vastaajista myöskään puhelin ja puhelinliittymä eivät olleet käytettävissä töiden alkaessa. Huolestuttavana voidaan pitää sitä, että useissa vastauksissa kerrottiin kuluneen viikkoja töiden aloituksen ja kaikkien työvälineiden kuntoon saamisen välillä.

Perehdytyksestä annettiin paljon sanallisia kommentteja

Vastaajista yli 70 prosenttia oli jokseenkin tai täysin tyytyväisiä valtionhallinnon yhteiseen yleisperehdytykseen ja vain noin 15 prosenttia täysin tai jokseenkin tyytymättömiä. Lähes yhtä moni oli tyytyväinen työtehtäviin perehdyttämiseen.

Perehdytys sai vastaajat kirjoittamaan paljon sanallisia kommentteja. Huolestuttavaa oli, että osaa vastaajista ei ollut ollenkaan perehdytetty työtehtäviin heidän aloittaessaan. Vastaajien näkemykset vaihtelivat melko paljon perehdytykseen liittyvissä toiveissa. Osa toivoi kasvotusten käytävää, henkilökohtaista perehdytystä, kun taas osa toivoi esimerkiksi videomuotoista perehdytystä, jota voisi katsoa itselle sopivaan aikaan.

81 vastaajaa kertoi, että konkreettinen tehtävänkuva jäi epäselväksi töiden aloituksessa. Onnistuneita esimerkkejä perehdytyksestä tuotiin esiin kuitenkin paljon. Esimerkiksi perehdyttäjän kerrottiin olleen uuden työntekijän ”käytettävissä” koko ensimmäisen viikon tai että perehdytys oli jaettu hyvin suunnitelmallisesti tiimin kesken.

Tutustu kyselyn tuloksiin

Valtion uusien työntekijöiden aloitus sujuvaksi (Tiedote 27.11.)

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Eeva Kaunismaa, puh. 02955 30103, eeva.kaunismaa(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö