Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Belåtenheten med statens rekryteringsprocess och introduktion tämligen stor

Finansministeriet
9.12.2019 15.36
Nyhet
Ihmisiä neuvottelupöydän äärellä

Över hälften av de nyanställda som börjat arbeta hos staten under hösten besvarade en enkät om processen för inledningen av arbetet. Svaren antydde att de anställda allmänt taget var tämligen nöjda med rekryteringsprocessen och introduktionen hos staten. Flera saker bör emellertid också utvecklas.

Alla nyanställda som inlett arbetet hos staten mellan augusti och november 2019 fick i november en förfrågan där man utredde bland annat hur smidiga rekryterings- och urvalsprocesserna samt kommunikationen i samband med dem är praktiska frågor i samband med arbetsstarten hur omfattande och fungerande introduktionen varit.

Enkäten skickades till nästan 2 000 nya statliga anställda. 1073 personer besvarade enkäten.

Enkäten är ett led i ett projekt som syftar till att göra det smidigare för nya anställda att inleda arbetet hos staten. Utvecklingen av tjänsterna åt nya anställda det första ledet i ett mera omfattande utvecklingsprojekt som gäller statens samtliga stödtjänster.

Nya anställda i allmänhet nöjda med inledningen

De nya anställdas erfarenheter av rekryteringen och inledandet av arbetet hos staten har varit tämligen positiva, men det finns mycket att förbättra.

Vissa saker ter sig särskilt viktiga ur nya anställdas perspektiv. Besvararna gav både ris och ros för dessa frågor. Som exempel kan nämnas rekryteringsprocessens smidighet och tiden den tar, samt kommunikationen under sökprocessens gång.

Bakgrundsfaktorerna - ålder, uppgiftsnivå eller tidigare arbetsplatser - hade ingen större inverkan på svaren. Däremot gick åsikterna i sär i fråga om olika ämbetsverk.

Lantmäteriverket fick ett utmärkt betyg inom samtliga utvärderingsområden. Arbets- och näringsministeriet samt Naturresursinstitutet fick också positiv respons. Finlands miljöcentral och Statistikcentralen fick beröm för arbetsverktygens del. Polisstyrelsen hade enligt svararna lyckats synnerligen väl med introduktionen.

Många förslag till utveckling av rekryteringssystemet

Staten använder ett digitalt rekryteringssystem som är en del av Valtiolle.fi-servicehelheten. Valtiolle.fi -webbplatsen fungerar som en offentlig portal för lediga arbetsplatser hos staten. 

Det var enligt 86 procent av svararna enkelt eller tämligen enkelt att lämna in en ansökan i Valtiolle.fi -systemet. 73 procent av de nya anställda upplevde att de fick tillräckligt med information om hur valprocessen framskrider.

Valprocessens långsamhet fick mest kritik. Ungefär en femtedel ansåg att valprocessen var alltför långsam.

Valtiolle.fi-systemet fick även rikligt med verbal respons som kan utnyttjas då man börjar utveckla statens nästa rekryteringssystem år 2020.

Bristerna i arbetsredskapen orsakade mest missnöje

Svararna hade goda erfarenheter av att få tillgång till datorer och andra arbetsredskap redan under den första arbetsdagen. Nästan hälften av svararna berättade dock att användarrättigheterna till olika informationssystem inte alls var klara då arbetet började. Detta är en allvarlig brist eftersom en stor del av arbetet kräver användning av datasystem.

En tredjedel berättade också att telefonen och telefonabonnemanget inte var tillgängliga då arbetet började. Det kan anses vara oroväckande att det enligt flera svarare tagit flera veckor innan samtliga arbetsredskap var i sin ordning.

Många verbala kommentarer som introduktionen

Över 70 procent av svararna var antingen helt eller i stort sett nöjda med statsförvaltningens gemensamma allmänna introduktion och endast ca 15 procent var antingen helt eller någotsånär missnöjda med den. Nästan lika många var nöjda med introduktionen i arbetsuppgifterna.

Introduktionen gav upphov till ett stort antal kommentarer. Det är oroväckande att en del av svararna inte fått någon som helst introduktion i arbetet då de börjat. Svaren varierade tämligen stort i fråga om önskemålen som gällde introduktionen. En del ville ha personlig introduktion, medan andra önskade sig till exempel videointroduktion som man kunde se då det passar bäst.

81 svarare berättade att den konkreta uppgiftsbeskrivningen var oklar fortfarande då arbetet började. Det fanns emellertid även många exempel på lyckad introduktion. Den som skötte introduktionen var till exempel ”tillgänglig” under hela den första veckan, eller så hade introduktionen fördelats på ett välplanerat sätt mellan hela teamet.

Resultaten från enkäten (på finska)

Smidig start för nya statligt anställda (pressmeddelande 27.11)

Ytterligare information:

Eeva Kaunismaa, specialsakkunnig, tfn 0295 530 103, eeva.kaunismaa(at)vm.fi

Finansministeriet Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare