Hyppää sisältöön
Media

Den preliminära kalkylinformationen om statsandelen för kommunal basservice 2022 har uppdaterats

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2021 12.14
Pressmeddelande

Finansministeriet har uppdaterat den preliminära kalkylinformation som sammanställer finansieringen av kommunal basservice 2022.

I kalkylinformationen ingår också preliminära uppgifter om hemkommunsersättningen 2022. Utbildningsanordnaren har rätt till hemkommunsersättning när en elev fullgör sin läroplikt inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som anordnas av någon annan kommun än elevens hemkommun.

I den uppdaterade kalkylinformationen har beaktats kända uppgifter om bestämningsfaktorer samt andra bakgrundsuppgifter som inverkar på statsandelarna för kommunal basservice. Beräkningen av utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna baserar sig på Skatteförvaltningens preliminära debiteringsuppgifter för 2020.

Kommunerna kan utnyttja kalkylinformationen i budgetberedningen

Kommunerna kan utnyttja den preliminära kalkylinformationen i budgetberedningen. Kalkylen uppdateras ännu i år bland annat i fråga om prisindex för kommunal basservice, bestämningsfaktorer, kompensation för förlorade skatteinkomster och utjämning på basis av skatteinkomsterna.

Det kommunala finansieringssystemet består av kommunernas egna inkomster och statlig finansiering. De viktigaste inkomstkällorna är skatteinkomster och statsandelar. Statsandelarna utgör cirka en fjärdedel av kommunernas interna finansiering. Syftet med statsandelarna är att i hela landet säkerställa tillgången till de offentliga tjänster som kommunerna ansvarar för.

Ytterligare information:
Unna Heimberg, finansexpert, tfn 0295 530 280, unna.heimberg(a)vm.fi (fr.o.m. den 2 augusti)