Valtioneuvoston päätös VM/2022/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston päätös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 lainanottovaltuuden muuttamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pasi Leppänen, Finanssineuvos p.+35 8295530564
Asia
Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Valtioneuvosto on päättänyt hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista 16.6.2022. Valtioneuvosto muuttaa hyvinvointialueen lainanottovaltuutta, jos investointi on välttämätön hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi eikä investointitarvetta voida kattaa muulla tavoin. Lainanottovaltuuden muuttamisesta voidaan päättää hyvinvointialueen hakemuksesta tai valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön tai sisäministeriön aloitteesta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on hakenut lainanottovaltuuden muuttamista 27.6.2022. Valtiovarainministeriö on asettanut 3.8.2022 valtioneuvoston päätöksen valmistelua varten valmisteluryhmän, johon kuuluivat valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön sekä hyvinvointialueen edustajat. Valmisteluryhmän tehtävänä oli arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja. Arviointi perustui hyvinvointialueen taloutta ja toimintaa koskevan tiedon perusteella tehtyyn kokonaisarvioon. Lainanottovaltuuden määräksi esitetään 448 191 000 euroa, ja lainanottovaltuuden muuttamiselle esitetään ehtoja, jotka liittyvät investointien välttämättömyyteen, sairaalahankkeen käynnistämättä olevan osan uudelleenarviointiin sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman laatimiseen. Lainanottovaltuuden ja asetettavien ehtojen tarkoituksena on hyvinvointialueen palvelujen turvaamiseksi varmistaa, että muutetun lainanottovaltuuden mukaisesti pitkäaikaisella lainalla rahoitettavat ja toteutettavat investoinnit ovat hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla välttämättömiä ja että hyvinvointialueella on lainanhoitokykyä pitkällä aikavälillä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 lainanottovaltuuden muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Hyvinvointialueiden investoinnit vaikuttavat niiden vaikutusaikana hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain mukaisiin kustannuksiin, ja ne otetaan siten huomioon jälkikäteen valtion rahoituksen tasoa määritettäessä. Hyvinvointialue voi ottaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen lainanottovaltuuden mukaisesti. Lainanottovaltuudella ei ole välitöntä vaikutusta valtion talouteen, vaan vaikutus hyvinvointialueiden valtion rahoitukseen on riippuvainen kunkin hyvinvointialueen pitkäaikaisella lainalla rahoittamien investointien määristä sekä rahoituskustannuksista. Hyvinvointialueet vastaavat itse lainojen takaisinmaksusta yleiskatteisella rahoituksellaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen