Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen esitys
Verkkolaskujen käyttöä tehostetaan uudella lailla

Valtiovarainministeriö 29.11.2018 14.11
Tiedote

Hallitus antoi 29.11.2018 esityksen eduskunnalle laiksi hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta. Uudella lailla lisättäisiin sekä julkishallinnon että yritysten rakenteisten sähköisten laskujen eli verkkolaskujen käyttöä. Lailla luotaisiin puitteet laskujen automaattiseen käsittelyyn ja siten tehokkaampaan taloushallintoon.

EU:ssa luotu yhteinen standardi sähköiseen laskutukseen

Ehdotettu laki olisi uusi ja sillä pantaisiin kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa. Direktiivissä edellytetyn mukaisesti laissa velvoitettaisiin hankintayksiköt EU-kynnysarvot ylittävissä julkisissa hankinnoissa ottamaan vastaan ja käsittelemään sähköisiä laskuja, jotka noudattavat uutta eurooppalaista standardia. Lain vaikuttavuuden lisäämiseksi velvoite ulotetaan kansallisesti myös kansallisten kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa annettaviin sähköisiin laskuihin. Standardin tarkoituksena on poistaa ne rajat ylittävän kaupan esteet, jotka syntyvät, kun EU:n jäsenvaltioissa on käytössä erilaisia laskustandardeja. Standardi on Euroopan standardointikomitea CEN:n laatima ja se valmistui kesällä 2017.

Lisäksi laissa ehdotetaan säädettäväksi hankintayksikön ja elinkeinonharjoittajan oikeudesta saada pyynnöstä lasku eurooppalaista standardia noudattavana sähköisenä laskuna toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta. Tältä osin on kyse kansallisesta sääntelystä, joka ei johdu direktiivistä. Tarkoituksena on luoda sähköiseen laskutukseen kannustava ympäristö myös elinkeinoelämässä.

Lain soveltamisalaa on rajoitettu niin, ettei lakia sovellettaisi, jos sähköisen laskun käyttö voisi paljastaa salassa pidettäviä tietoja tai vaarantaa valtion keskeisiä turvallisuusetuja. Laki ei myöskään koskisi yksityisten luonnollisten henkilöiden laskutusta.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

Hallituksen esitys julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Jonna Törnroos, etunimi.sukunimi(at)vm.fi, puh. 0295 530 011

Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, etunimi.sukunimi(at)vm.fi, puh. 0295 530 515

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT