Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Användningen av e-fakturor effektiviseras genom en ny lag

Finansministeriet
29.11.2018 14.11
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade den 29 november 2018 en proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare. Den nya lagen ska utöka både den offentliga förvaltningens och privata företags användning av strukturerade elektroniska fakturor, dvs. e-fakturor. Den föreslagna lagen ska skapa ramar för automatiserad hantering av fakturor och därigenom effektivare ekonomiförvaltning.

EU har skapat en gemensam standard för elektronisk fakturering

Lagen är ny och genom den genomförs på nationell plan Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. I enlighet med vad som förutsätts i direktivet åläggs i lagen de upphandlande enheterna att vid offentliga upphandlingar, som överskrider EU-gränsvärdet, ta emot och behandla elektroniska fakturor som överensstämmer med den nya europeiska standarden för elektronisk fakturering. För att lagens verkningsfullhet ska utökas utvidgas skyldigheten nationellt till att omfatta e-fakturor i anslutning till upphandlingar som överskrider de nationella gränsvärdena. Avsikten med standarden är att eliminera hinder vid gränsöverskridande handel som beror på att olika länder tillämpar olika standarder. Standarden har utarbetats av Europeiska standardiseringskommittén CEN och den blev färdig sommaren 2017.

I lagen föreslås dessutom bestämmelser som gäller den upphandlande enhetens och näringsidkarens rätt att få sådana elektroniska fakturor av en annan upphandlande enhet eller näringsidkare som överensstämmer med den europeiska standarden. Det är till denna del fråga om nationell reglering som inte beror på direktivet. Målet är också att skapa en verksamhetsomgivning som uppmuntrar näringslivet till att utnyttja elektronisk fakturering.

Lagens tillämpningsområde har begränsats så att lagen inte tillämpas om användningen av elektronisk faktura skulle kunna röja sekretessbelagda uppgifter eller äventyra statens väsentliga säkerhetsintressen. Lagen ska inte heller gälla fakturering av privata fysiska personer.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Regeringspropositioner publiceras på regeringens beslutssida.

Ytterligare information

Jonna Törnroos, förnamn.efternamn (at) vm.fi 029553001

Eeva Lantto, lagstiftningsråd, förnamn.efternamn(at)vm.fi, tfn 0295 530 515

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT