Usein kysyttyä

Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Erilliset tapaamiset ja yksittäisten hankkeiden esittelyt voisivat asettaa tapaamaan tulleet hakijat muita parempaan asemaan. Puolueettomuuden vuoksi on tärkeää, että ministeriö muodostaa käsityksensä hakijoista ja tekee päätöksensä avustuksista kaikista hakemuksista saatavan saman tasoisen tiedon perusteella. Toisin sanoen emme käy hakijoiden kanssa erillisiä keskusteluja tai ota vastaan lisämateriaalia hakemuksista.


Kannattaa arvioida, mihin kaikkeen tekemiseen ja kehittämiseen kunnan resurssit kerrallaan riittävät ja mitä kunta priorisoi. Eri sektoreiden digihankkeista on hyvä keskustella kunnassa sisäisesti ja pohtia mahdollisuuksia niiden yhdistämiseen suuremman vaikuttavuuden ja toiminnan muutoksen aikaan saamiseksi kunnassa. Hakuehdot eivät sinällään estä erillisiä hakemuksia. 


Valmiuslain muita osia voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön tilanteen kehittyessä. Hallitus viestii heti, jos uusia asetuksia annetaan.


Kunta voi arvioida digitalisaationsa nykytilaa ja astetta esimerkiksi kuntien digitalisaation kypsyysmallin pohjalta:

Digitalisaatioastetta eri prosesseissa voi arvioida ja prosessien digitalisoimisesta saatavia hyötyjä laskea digitaalinenkunta.fi-sivuston työkaluilla.


Avustusta voivat hakea kunnat yhdessä, ei yksittäinen kunta. Kuntayhtymä voi näin ollen hakea yhdessä kuntien kanssa tai niiden puolesta. Yritys tai järjestö ei voi olla hakijana, vaikka kunnilla voi toki olla niitä hankekumppaneinaan. Yrityksen omistuspohja ei vaikuta asiaan. 


Avustusaikataulu on kaikille kunnille sama. Ministeriön täytyy kohdella hallinnossa asioivia tasapuolisesti hallinnon yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan. Näin ollen yksittäisille kunnille ei voida myöntää lisäaikaa hakemuksen jättämiseen. Pyrimme siihen, että hakuaika olisi aina riittävän pitkä. Digitalisaation edistämistä ja hankkeiden suunnittelua voi tehdä hyvissä ajoin ennen hakuajan käynnistymistä.


Kuntien toimielinten kokouksia voidaan pitää myös sähköisesti, kunnan oman hallintosäännön määräysten mukaisesti.  Kuntalaki (410/2015) antaa laajat mahdollisuudet paikasta riippumattomalle päätöksenteolle.

Sähköisesti myös esimerkiksi karanteenissa olevat voivat osallistua kuntien päätöksentekoon. Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää

  • varsinaisessa kokouksessa,
  • sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai
  • sähköisesti ennen kokousta (suljettu sähköinen päätöksentekomenettely, mahdollinen muissa toimielimissä kuin valtuustossa).

Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Kokouksissa on siis huolehdittava näistä molemmista. Kokouksen voi järjestää sähköisesti myös niin, että osa on läsnä ja osa etäyhteydellä, kunhan yhdenvertainen osallistumismahdollisuus taataan kaikille.

Sähköisessä kokouksessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen saatavissa.


Jos organisaatiolla ei ole kohderyhmälle suunnattua palveluita, täyttäkää vain Palvelulupaus-excelin Yleiset tiedot-osuus ja palauttakaa lupaus valtiovarainministeriöön.

Pyydämme myös vastaajia selvittämään, onko organisaatiolla kohderyhmälle suunnattuja palveluita, joista ei vielä ole tarjolla digitaalista toteutusta. Näitä palveluita ovat esimerkiksi vain käynti- tai puhelinasiointeina toteutetut palvelut. Palvelulupaus tulee antaa myös näiden palveluiden osalta.


Valtiovarainministeriön kansantalousosastolla on käynnistynyt projekti dynaamisten raporttien käyttöönottamiselle. Projektin puitteissa määritellään joustava tietomalli aikasarjamuotoisille aineistoille. Tietomallin pohjalta toteutetaan Power BI -raportteja analysoinnin tueksi ja tietojen havainnollistamiseksi. Raportit pilotoidaan yhden ilmiöalueen aineistoilla mutta tavoitellaan, että raportit ovat helposti ja vähäisillä muutostöillä käyttöönotettavissa laajasti osastolla myös muiden ilmiöalueiden aineistoilla. Projektin tavoitteena on kehittää uusia tehokkaita tapoja analysoida ja esittää aikasarjamuotoisia aineistoja sisäisessä käytössä ja lisäksi mahdollistaa raporttien ulkoinen jakelu. Lisäksi tietomallin tulisi olla joustavasti käytettävissä kaikessa aikasarjamuotoisessa aineistojen käsittelyssä.

Valtiovarainministeriö, kansantalousosaston esitysmateriaali: Dynaamisten raporttien mallipohjien rakentaminen
Loppuraportti 

Lisätietoja:

Mark Rantala, mark.rantala(at)vm.fi


Valtorin Virtu IdP2 raportoinnin ja lokianalytiikan automatisointi -kokeiluprojektissa  on tarkoitus toteuttaa manuaalisesti koottuna paljon aikaa vievät  palvelun käyttöraportit ja asiakasraportit automaattisesti sekä toimittaa ne asiakasvirastoille. Tässä kokeillaan ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä. Virtu on valtionhallinnon kertakirjautumisratkaisu jolla pääsee kaikkiin virtuistettuihin sovelluksiin.

Valtorin esitysmateriaali: Virtu IdP2 raportoinnin ja lokianalytiikan automatisointi
Loppuraportti 

Lisätietoja:

Minna Olkkonen, minna.olkkonen(at)valtori.fi