Usein kysyttyä

Valtiovarainministeriön kansantalousosastolla on käynnistynyt projekti dynaamisten raporttien käyttöönottamiselle. Projektin puitteissa määritellään joustava tietomalli aikasarjamuotoisille aineistoille. Tietomallin pohjalta toteutetaan Power BI -raportteja analysoinnin tueksi ja tietojen havainnollistamiseksi. Raportit pilotoidaan yhden ilmiöalueen aineistoilla mutta tavoitellaan, että raportit ovat helposti ja vähäisillä muutostöillä käyttöönotettavissa laajasti osastolla myös muiden ilmiöalueiden aineistoilla. Projektin tavoitteena on kehittää uusia tehokkaita tapoja analysoida ja esittää aikasarjamuotoisia aineistoja sisäisessä käytössä ja lisäksi mahdollistaa raporttien ulkoinen jakelu. Lisäksi tietomallin tulisi olla joustavasti käytettävissä kaikessa aikasarjamuotoisessa aineistojen käsittelyssä.

Valtiovarainministeriö, kansantalousosaston esitysmateriaali: Dynaamisten raporttien mallipohjien rakentaminen

Lisätietoja:

Mark Rantala, mark.rantala(at)vm.fi


Valtorin Virtu IdP2 raportoinnin ja lokianalytiikan automatisointi -kokeiluprojektissa  on tarkoitus toteuttaa manuaalisesti koottuna paljon aikaa vievät  palvelun käyttöraportit ja asiakasraportit automaattisesti sekä toimittaa ne asiakasvirastoille. Tässä kokeillaan ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä. Virtu on valtionhallinnon kertakirjautumisratkaisu jolla pääsee kaikkiin virtuistettuihin sovelluksiin.

Valtorin esitysmateriaali: Virtu IdP2 raportoinnin ja lokianalytiikan automatisointi

Lisätietoja:

Minna Olkkonen, minna.olkkonen(at)valtori.fi


Valtorilla on 700 käyttäjätuen ja palvelutuotannon työntekijää, jotka käsittelevät häiriö- ja palvelupyyntötikettejä TOP-toiminnanohjausjärjestelmässä. Jokaiseen tikettiin jää tieto tekijästä. Tämän lisäksi työtunnit merkitään käsin Kiekun Ajanhallintaan. Hankkeen tarkoitus on poistaa useampaan kertaan kirjaamisen tarve automatisoimalla työaikatiedon siirto TOP:sta Kiekuun, samalla laskutustietoja tarkentaen. Ohjelmistorobotti hakee tarvittavat tiedot, muuntaa ne tarvittavaan muotoon ja tallentaa ne säästäen jokaisen työaikaa.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin esitysmateriaali: Työajan kirjaus TOP-toiminnanohjaus-järjestelmästä Kiekuun automaattisesti

Lisätietoja:

Nora London, nora.london(at)valtori.fi


Valtorin toinen kokeiluprojekti on säännöllisten vakioraporttien automatisointi viidelle tuotteistetulle palvelulle.Tavoitteena on automatisoida tuotteistettujen palvelujen palvelukohtaiset palveluraportit ja luoda raportin ensimmäinen versio. Kokeilun päätarkoitus on kokeilla, kuinka ohjelmistorobotiikka toimii ja soveltuu vakioraporttien tuottamiseen.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin esitysmateriaali: Säännöllisten vakioraporttien tuotannon automatisointi viidelle palvelulle

Lisätietoja:

Tiina Haapaniemi, tiina.haapaniemi(at)valtori.fi


Tärkeä osa häiriöhallintaa on häiriö- ja huoltotiedottaminen, jossa vanha toimintatapa on jakelulistojen (300 kpl) manuaalinen ylläpito ja päivittäminen eri suunnilta tulevien pyyntöjen mukaan. Hankkeen tarkoitus on automatisoida jakelulistojen ylläpito ja tuoda jakelulistat entistä ajantasaisemmiksi, näkyvämmäksi loppukäyttäjälle ja jakelulistojen sisältämä informaatio helpommin saavutettavaksi. Ohjelmistorobotti tekee muutokset kaikkiin tarvittaviin jakelulistoihin ilman viiveitä. Häiriötilanteessa kaikki jakelulistat ovat ajan tasalla ja välittömästi käytettävissä tiedottamiseen.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin esitysmateriaali: Massaviestinnän toimintatavan automatisointi

Lisätietoja:

Nora London, nora.london(at)valtori.fi


Valtorin asiakasvirastolla on tuotantokäytössä yli 15 kpl ContactCenter instansseja (Elisa OC SAAS), joilla hoidetaan Kansalaisten yhteydenottokontakteja viranomaisiin. Tärkeä osa järjestelmää on raportointi. Nykyisin kukin virasto ottaa käsityönä yleisimmin kuukausitasolla raportit liiketoiminnan käyttöön. Samoin järjestelmän vaatimat käyttövaltuushallinnat tehdään käsityönä. Hankkeen tarkoituksena on automatisoida raporttien tuottaminen, sekä automatisoida käyttövaltuushallinta. Hankkeen tarkoitus on kokeilla kuinka ohjelmistorobotiikka toimii ja soveltuu raporttien ja käyttövaltuushallinnan tuottamiseen.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin esitysmateriaali: ContactCenter (OC-SaaS) järjestelmien automaatti raportointi ja OC-järjestelmien käyttövaltuushallinta

Lisätietoja:

Ilkka Valli, ilkka.valli(at)valtori.fi


ePalkkio-projektin tavoitteena on digitalisoida palkkionmaksun käsittelyn vaiheet palkkionsaajan tietojen tallennuksesta palkkion maksuun saakka. Tavoitteena on toteuttaa ulkopuolisten palkkionsaajien palkkiomaksuprosessin automatisointi. Palkeet käsittelee manuaalisesti n. 45 300 palkkiolaskua vuodessa. Asiakasviraston palkkionsaajat lähettävät laskun asiakasvirastolle, joka tarkastaa laskun oikeellisuuden ja lähettää laskun Palkeille jatkokäsittelyyn (tapahtumanhallintajärjestelmän kautta tai sähköpostilla) ja maksettavaksi. Laskut ovat pääosin skannattuja paperilomakkeita. Sähköinen asiointi poistaa manuaalisen käsittelyn ja lisää tuottavuutta.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden esitysmateriaali: Palkkionsaajien sähköinen asiointi (ePalkkio)

Lisätietoja:

Marko Hukka, marko.hukka(at)palkeet.fi


Esimiestyön tiedolla työskentelyn haasteeksi on tunnistettu tiedon tehottomat käyttömahdollisuudet. Tieto on hajautuneena eri järjestelmiin ja raporteille. Tiedon käsittely hyödyntämiskelpoiseen ja visuaaliseen muotoon vie liikaa aikaa. Lisäksi olisi hyödyllistä saada hälytyksiä aiheista joihin esimiehen tulisi reagoida. Tämän johdosta Palkeet kehitti ratkaisua, jolla esimiestä helpotetaan tiedon haussa ja hyödyntämisessä. Digicontroller on nimitys ratkaisulle, jossa esimies voi pyytää keskustelukanavaa käyttämällä mitä tietoa on saatavilla ja saada tiedon visuaalisesti käyttöönsä. Lisäksi Digicontroller voi tarjota proaktiviisesti esimiehelle herätteitä raja-arvoista joiden perusteella tulisi käynnistää toimenpiteitä. Ratkaisulla tavoitellaan esimiehelle työajan säästöä ja mahdollistetaan parempaa tietoon perustuvaa johtamista.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden esitysmateriaali: BI Digicontroller

Lisätietoja:

Heikki Asikainen, heikki.asikainen(at)palkeet.fi


POC-projektin tarkoituksena on selvittää lohkoketjuteknologian mahdollisuudet uusia liikennevakuutuksen laiminlyöntimaksujen käsittelyprosessi siten, että kaikkien toimijoiden ja asiakkaiden aikaa sekä kustannuksia säästyisi oleellisesti nykyiseen toimintamalliin verrattuna.

Valtiokonttorin esitysmateriaali: Lohkoketjuteknologian hyödyntäminen liikennevakuutuksen laiminlyöntimaksujen käsittelyyn

Lisätietoja:

Tuuli Karjalainen, tuuli.karjalainen(at)valtiokonttori.fi


Valtiokonttorin TIA Vahingonkorvausjärjestelmään tehdään uusien ominaisuuksien ja laajennusten käyttöönottoja sekä korjauksia useita kertoja vuodessa. Ohjelmistoasennukset testataan ensin sovellustoimittajan ympäristössä, sen jälkeen asennukset koestetaan vahingonkorvausjärjestelmän useassa testiympäristössä ja lopuksi asennus tehdään tuotantoympäristöön. Jokaisessa asennusvaiheessa tarvitaan käyttöpalvelutoimittajalta ja asiakkaalta useita henkilöitä erilaisilla osaamisprofiileilla (projektinhallinta, varmistukset, Oracle, Windows, Linux jne.) suojaustasoilla ST IV ja ST III.

Kokeilun tarkoituksena oli automatisoida TIA-vahingonkorvausjärjestelmän asennusketju mahdollisimman pitkälle kustannusten ja henkilötyön säästämiseksi sekä laadun parantamiseksi.

Valtiokonttorin esitysmateriaali: Asennusautomaatioteknologian pilotointi kapasiteettipalvelussa

Lisätietoja:

Petri Pehkonen, petri.pehkonen(at)valtiokonttori.fi