Alueellistaminen

Alueellistamisella tarkoitetaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Nykymuotoinen alueellistaminen aloitettiin vuoden 2000 lopulla. Se perustuu lakiin (362/2002) ja valtioneuvoston asetukseen (567/2002, muutettu 201/2006, 349/2008 ja 350/2011) valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta. Valtion toimintojen alueellistamisen koordinoinnista, seurannasta ja kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö.

Alueellistamisen tavoitteet

Alueellistamisen tavoitteista säädetään alueellistamislaissa. Tavoitteena on

  • turvata valtion tehtävien tuloksellista hoitamista ja työvoiman saantia valtion tehtäviin
  • edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä
  • tukea työllisyyttä maan eri osissa.

Alueellistamisen valmistelu ja päätöksenteko

Alueellistamisasetuksen mukaisesti asianomaisen ministeriön on aina selvitettävä valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamismahdollisuudet pääkaupunkiseudun sijasta maan muihin osiin, kun:

  • perustetaan uusi yksikkö tai toiminto
  • laajennetaan olemassa olevaa toimintaa olennaisesti
  • organisoidaan olemassa olevaa toimintaa merkittävästi uudelleen.

Alueellistamisasioita valmistelee alueellistamisen koordinaatioryhmä. Koordinaatioryhmän asettaa valtiovarainministeriö aina hallituksen toimikaudeksi.

Välittömästi, kun jokin ministeriö tai sen alainen viranomainen on päättänyt ryhtyä valmistelemaan jotakin yllä mainituista toimenpiteistä, tulee ministeriön ilmoittaa asian vireille tulosta alueellistamisen koordinaatioryhmälle. Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Sijoittamismahdollisuuksien selvittämiseksi ministeriön tulee tämän jälkeen laatia sijoittamisselvitys. Toimivalta sijoittamisselvityksen perusteella tehtävässä yksittäisessä sijoittamispäätöksessä kuuluu asianomaiselle ministeriölle, mutta ennen päätöksentekoa ministeriön tulee saada alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto sijoittamisselvityksen mukaisesta sijoituspaikkaehdotuksesta.

Sähköinen lomake alueellistamisasian vireille tulon ilmoittamista varten
Alueellistamisen koordinaatioryhmän asettamispäätös

Linjaukset asioiden käsittelemisestä alueellistamisen koordinaatioryhmässä

Alueellistamisen koordinaatioryhmä on toimittanut ministeriöille 14.3.2016 oheisen muistion liitteineen ohjeistamaan lain ja asetuksen valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta (362/2002 ja 567/2002) mukaisesti valmisteltavien asioiden käsittelyä alueellistamisen koordinaatioryhmässä. Muistio liitteineen on käsitelty ja hyväksytty alueellistamisen koordinaatioryhmän kokouksessa 9.3.2016.

Linjaukset asioiden käsittelemisestä alueellistamisen koordinaatioryhmässä
Liite 1 muistio linjauksista
Liite 2 esitysten tarkistus- ja arviointikehikko
Liite 3 henkilötyövuosiarvioinnin kehikko
Liite 4 lausuntomenettelyn prosessikaavio

Alueellistamisen koordinaatioryhmän kevään 2018 kokousajat

Ti 30.1. klo 9-11 

Ti 27.2. klo 9-11 

Ti 27.3. klo 9-11 

Ti 24.4. klo 9-11 

Ti 22.5. klo 9-11 

To 14.6. klo 9-11 

 

Alueellistamisen koordinaatioryhmän listalle käsiteltäväksi otetaan asiat, joita koskeva lausuntopyyntö ja liitemateriaali on kokonaisuudessaan toimitettu lausuntoa pyytävästä ministeriöstä koordinaatioryhmän sihteerille vähintään seitsemää täyttä työpäivää ennen koordinaatioryhmän kokouspäivämäärää.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Hanna-Maria Paakkolanvaara
puh. 02955 30240
hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi