Finanssivalvonta, yhteinen valvontamekanismi ja Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

Finanssivalvonta on Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat. Lisäksi Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä sekä pörssiä ja arvopaperikeskusta. Valvonnasta aiheutuvat kustannukset katetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) perusteella valvottavilta kerättävillä valvontamaksuilla, joilla rahoittavat valvonnasta aiheutuvat kustannukset 95-prosenttisesti. Jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee Suomen Pankilta, jonka yhteydessä Finanssivalvonta hallinnollisesti toimii. Päätöksenteossaan Finanssivalvonta on itsenäinen.

Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta sekä vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Finanssivalvonta edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Finanssivalvonnan tehtävistä ja toimivaltuuksista säädetään Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) . Finanssivalvontaa koskevien asioiden käsittely valtioneuvostossa kuuluu valtiovarainministeriölle.

EU:n Pankkiunionissa suurimpien pankkien valvonta on EU-asetuksen (EU) N:o 1024/2013 perusteella keskitetty Euroopan keskuspankin (EKP) yhteydessä toimivalle yhteiselle valvontaneuvostolle. Finanssivalvonta kuuluu EKP:sta ja kansallisista toimivaltaisista viranomaisista koostuvaan yhteiseen valvontamekanismiin. Suomessa toimivista luottolaitoksista EKP:n suorassa valvonnassa ovat OP Ryhmä ja Kuntarahoitus Oyj. Finanssivalvonta avustaa EKP:tä sen valvontatehtävässä. Yhteisen valvontamekanismin kustannukset katetaan valvottavilta kerättävillä valvontamaksuilla, jotka peritään suorassa valvonnassa olevilta EKP:n asetuksen (EU) N:o 1163/2014 perusteella. Finanssivalvonnalla on edelleen päävastuu muiden kuin merkittävien suomalaisten pankkien suorasta valvonnasta.

Finanssivalvontaa kuuluu myös Euroopan finanssivalvontajärjestelmään, jonka tarkoituksena on Euroopan unionin finanssijärjestelmän valvonnan varmistaminen.

Lisätietoa:

Finanssivalvonta

EKP:n pankkivalvontasivut

Yhteystiedot

Pauli Kariniemi, osastopäällikkö, ylijohtaja 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO Puhelin:0295530210   Sähköpostiosoite: