Hyppää sisältöön
Media

Päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeus 30.6.2021 Kirjallinen varoitus nro 21/0372/2 (Dnro 00961/20/1401)

 

Asia: Valtion virkamiehelle annettua kirjallista varoitusta koskeva valitus

Asiasanat    

Kirjallinen varoitus
Käyttäytymisvelvollisuus
Virkavelvollisuuden laiminlyönti
Vikavelvollisuuden rikkominen

Asian tausta ja käsittely hallinto-oikeudessa

Koulun rehtori oli antanut apulaisrehtori A:lle valtion virkamieslain 24 §:n mukaisen kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli toiminut valtion virkamieslain 14 §:ssä säädettyjen virkavelvollisuuksiensa sekä käyttäytymisvelvollisuuden vastaisesti käyttäytymällä asiattomasti esimiestehtävässään, väheksymällä koulun yhteisiä ohjeita sekä vastustamalla esimiehen määräyksiä. 

A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen vaatien sen kumoamista. Valituksessaan A katsoi ensinnäkin, ettei hänen väitetty epäasiallinen käyttäytymisensä ollut tullut asianmukaisesti yksilöidyksi kirjallisen varoituksen antamista koskeneessa kuulemistilaisuudessa. A:n mukaan työnantaja ei ollut suostunut keskustelemaan tapahtumista hänen kanssaan. Lisäksi varoituksen antamiseen liittyvissä asiakirjoissa olleet päivämäärävirheet jättivät kuulemistilaisuuden ajankohdan epäselväksi. Toiseksi A katsoi, ettei varoituksen antamiselle ollut perusteita. A kiisti toimineensa virkavelvollisuuksiensa vastaisesti tai laiminlyöneensä niitä toistuvasti. A:n mukaan kyseessä oli ollut yksittäinen ristiriitatilanne, jossa A oli ilmaissut yleisestä mielipiteestä erinneen mielipiteensä erään tilanteen hoitamisesta sekä pyrkinyt edistämään kyseisen asian viivytyksetöntä hoitamista. 

Asiassa hallinto-oikeuden ratkaistavana oli ensinnäkin kirjallisen varoituksen antamista koskeneen päätöksentekomenettelyn lainmukaisuus. 

Valtion virkamieslain 66 §:n 2 momentin mukaan virkamiehelle on ennen varoituksen antamista varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Niin ikään hallintolain 34 §:n 1 momentti edellyttää, että asianosaiselle varataan ennen asian ratkaisemista tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hallintolain 36 §:ssä säädetään, että asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu määräaika. Kuulemista koskevassa pyynnössä on tarvittaessa yksilöitävä, mistä seikoista selitystä pyydetään. Hallinto-oikeuden mukaan A:lle toimitetusta kuulemiskutsusta ja sen liitteenä olleesta muistiosta kävi riittävässä määrin ilmi, millä perusteilla A:n käyttäytymistä oli pidetty hänen virkavelvollisuuksiensa vastaisena. Kutsussa kerrottiin mahdollisen varoituksen perusteena olleen toiminnan tapahtuma-aika ja yksilöitiin asiattoman käytöksen sisältöä. Lisäksi A oli toimittanut työnantajalle ennen kuulemista kirjallisen vastineensa ja ottanut kuulemistilaisuuden pöytäkirjan mukaan kantaa omaan käyttäytymiseensä. Edellä mainitun perusteella sekä ottaen huomioon, ettei asiaa ollut A:n valituksessa esittämien seikkojen perusteella syytä arvioida toisin, hallinto-oikeus katsoi, että A:ta oli kuultu riittävästi päätöksen perusteena olleista seikoista ja selvityksistä. 

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovet vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Hallinto-oikeuden mukaan varoituksen antamista koskeneessa päätöksessä varoituksen perusteena olleen menettelyn ajankohta ja sisältöä oli yksilöity, minkä lisäksi päätöksessä oli mainittu sovelletut säännökset. 

Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus katsoi, ettei päätös varoituksen antamisesta ollut synty-nyt kuulemisvirheen eikä perustelujen puutteellisuuden vuoksi virheellisessä järjestyksessä.

Toiseksi hallinto-oikeuden ratkaistavana asiassa oli kirjallisen varoituksen antamisen lainmukaisuus. Valtion virkamieslain 24 §:n mukaan virkamiehelle, joka toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Saman lain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Pykälän 2 momentin mukaan virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Hallinto-oikeuden mukaan käyttäytymisen asian-mukaisuuden arvioinnissa ratkaisevaa on, onko virkamiehen käyttäytyminen ollut työnantajan odotusten mukaista, kun otetaan huomioon hänen asema ja tehtävänsä. Työnantajan työnjohtovalta pitää sisällään määräysten ja ohjeiden antamisen toimipaikan työjärjestelyjä ja viestintätapoja koskien. A:n asemasta esimiehenä kouluyhteisössä seurasi puolestaan velvollisuus korostetun asialliseen käyttäytymiseen. 

Hallinto-oikeus katsoi asiassa annetun selvityksen perusteella A:n käyttäytyneen tavalla, joka oli vastoin virkamieslain 14 §:n mukaista käyttäytymisvelvollisuutta, sekä laiminlyöneen hänelle annettujen työnjohtomääräysten noudattamisen. Hallinto-oikeuden mukaan kirjallinen varoitus ei myöskään ollut suhteettoman ankara seuraus varoituksen perusteena olleesta virkavelvollisuuksien vastaisesta menettelystä. Päätös kirjallisen varoituksen antamisesta ei siten ollut lainvastainen.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolaki 6 § 
Hallintolaki 34 § 1 momentti
Hallintolaki 36 § 
Hallintolaki 45 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 14 § 1 ja 2 momentti
Valtion virkamieslaki 24 § 
Valtion virkamieslain 66 § 2 momentti