Hyppää sisältöön
Media

Päätös Helsingin hallinto-oikeus 30.4.2021 Koeaikapurku nro 21/0146/2 (Dnro 07358/19/1401)

 

Asia

Virkasuhteen purkamista koeajalla koskeva valitus

Asiasanat

Koeaika
Virantoimituksesta pidättäminen
Virkasuhteen purkaminen koeaikana

Asian tausta ja käsittely hallinto-oikeudessa

Virasto oli päätöksellään purkanut A:n määräaikaisen virkasuhteen koeaikana sekä pidättänyt hänet välittömästi virantoimituksesta. Purkamisen syyksi esitettiin A:n toistuva epäasiallinen käytös.

A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen vaatien sen kumoamista. A katsoi, ettei hänelle ollut virkaan nimittäessä nimenomaisesti määrätty koeaikaa valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla, joten hänen virkasuhdettaan ei myöskään ollut voitu purkaa koeaikaan perus-tuen. Perusteeksi väitteelleen A esitti, että koeaikamääräyksen tuli ilmetä virkamiehelle annetta-vasta nimittämiskirjasta. A:n nimittämiskirjassa ei ollut merkintää koeajasta.

Virasto vaati hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa valituksen hylkäämistä aiheettomana. Toissijaisesti virasto vaati hallinto-oikeutta muuttamaan valituksenalaista päätöstä siten, että A:n virkasuhteen purkuperusteeksi olisi todettu valtion virkamieslain 33 §:n mukainen purkaminen ja että virantoimituksesta pidättäminen olisi pysytetty. Vaihtoehtoisesti, mikäli purkuperuste ei olisi täyttänyt 33 §:n edellytyksiä, virasto vaati hallinto-oikeutta muuttamaan virkasuhteen päättämis-perusteeksi valtion virkamieslain 25 §:n mukaisesti irtisanomisen ja pidättämään A:n virantoimituksesta irtisanomisajaksi irtisanomisperusteen ilmentämän tehtävään soveltumattomuuden perusteella.

Hallinto-oikeuden mukaan viraston vaatimus päätöksen muuttamisesta oli jätettävä tutkimatta. Sen mukaan asiassa ratkaistavana oli, oliko A:ta määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäessä määrätty koeajasta valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, ja jos oli, oliko A:n virkasuhde voitu koeaikaan perustuen purkaa. Siten hallinto-oikeuden toimivalta asiassa ulottui vain sen selvittämiseen, oliko viraston päätös ilmoitetuilla perusteilla lainmukainen. Hallinto-oikeus myös totesi, ettei valtion virkamieslakiin sisälly esimerkiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 51 §:ää vastaavaa säännöstä tuomioistuimen toimivallasta tutkia virkasuhteen purkamista koskevassa asiassa myös kysymys virkasuhteen irtisanomisen edellytysten täyttymisestä. Siten virkasuhteen purkamista koskevan päätöksen muuttaminen ei hallinto-oikeuden mukaan tullut asiassa lainkaan arvioitavaksi.

Valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentin mukaan virkamiestä nimittäessä voidaan määrätä, että virkasuhde voidaan enintään kuusi kuukautta kestävän koeajan aikana purkaa. Hallinto-oikeuden mukaan virkamieslaissa tai virkamiesasetuksessa ei ole tarkemmin säädetty, miten koeajasta on määrättävä. Siten hallinto-oikeus lausui A:n väitteelle vastaisesti, että koeajasta oli mahdollista määrätä myös muulla tavalla kuin merkitsemällä koeaika valtion virkamiesasetuksen 16 §:n nojalla annettavaan nimittämiskirjaan. Samalla koeajassa oli kuitenkin hallinto-oikeuden mukaan kyse sellaisesta virkamiehen oikeusaseman kannalta keskeisestä virkasuhteen ehdosta, josta tulee määrätä selkeästi ja yksiselitteisesti nimenomaisen säännöksen olemassaolosta riippumatta. 

Nimittämispäätöksen valmisteluaineiston perusteella hallinto-oikeus katsoi asiassa näytetyn, että viraston tarkoituksena oli ollut koeajan määrääminen. Lisäksi hallinto-oikeuden mukaan virkasuhteen purkamista koskeneiden kuulemiskirjeiden perusteella oli olemassa viitteitä siitä, että A oli itsekin katsonut olleensa koeajalla. Kuitenkin samanaikaisesti hallinto-oikeus katsoi, ettei virasto ollut esittänyt asiassa selvitystä, jonka perusteella A:n olisi voitu katsoa olleen tietoinen valmisteluasiakirjoista, eikä se myöskään ollut yksilöinyt tapahtumia, joissa koeaikamääräys olisi suullisesti tuotu A:n tietoon. Kun lisäksi otettiin huomioon, ettei A:lla kertomansa mukaan ollut muistikuvaa koeajasta ilmoittamisesta, katsoi hallinto oikeus, ettei virasto ollut osoittanut, että koeajasta olisi määrätty A:ta virkasuhteeseen nimittäessä virkamieslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Siten A:n virkasuhdetta ei myöskään ollut voitu koeaikaan perustuen purkaa.

Hallinto-oikeus kumosi viraston päätöksen.

Lainvoimainen.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 51 §
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 126 §
Valtion virkamieslaki 10 § 1 momentti
Valtion virkamiesasetus 16 §