Hyppää sisältöön
Media

Korkein hallinto-oikeus 25.11.2020 H833/2020 (Dnro 20574/03.04.04.04.03/2020)
Itä-Suomen hallinto-oikeus 20.4.2020 20/0180/2 (Dnro 01621/19/1401)

Asia

Valitus valtion virkamiehelle annetusta kirjallisesta varoituksesta 

Asiasanat

Kirjallinen varoitus
Epäasiallinen käytös
Sopimaton käytös
Käyttäytymisvelvollisuus

Hallinto-oikeus

Viraston johtaja oli päättänyt antaa virkamies A:lle valtion virkamieslain 24 §:n mukaisen kirjallisen varoituksen tämän aseman ja tehtävien vastaisen käyttäytymisen sekä virkavelvollisuuksien laiminlyönnin johdosta. Päätöksen mukaan A oli virkapaikkansa toimipisteessä käyttänyt epäasiallista kieltä, hänen suhteensa toisiin työtovereihin olivat tulehtuneet ja hän oli uhkaillut työtovereitaan ja muuten käyttäytynyt häiritsevästi työpaikalla. A oli käyttäytynyt epäasiallisesti myös toimiston asiakkaita kohtaan, minkä vuoksi tälle ei käytännössä voinut antaa asiakasaikoja. A valitti asiasta hallinto-oikeuteen. Valituksessaan hän kiisti varoituksen ja sen perusteet, ja esitti sitä vastoin ongelmaksi työpaikan huonon ilmapiirin sekä katsoi joutuneensa työpaikallaan kiusatuksi.

Virkamiehen oikeusturva edellyttää väitetyn epäasiallisen käyttäytymisen riittävää yksilöintiä niin, että virkamiehellä on mahdollisuus puolustautua ja esittää asiassa hankitusta tosiasiaselvityksestä oma kantansa. Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa oli esitetty kokonaisuutena arvioiden riittävä selvitys A:n epäasiallisesta käyttäytymisestä työtovereitaan ja asiakkaitaan kohtaan. Olennainen osa A:n virkatehtäviä julkisena oikeusavustajana on asiakastyö. Julkisella oikeusavustajalla on asemansa edellyttämän luottamuksen ja virkatehtäviensä perusteella velvollisuus käyttäytyä asiallisesti virkapaikalla ja asiakastilanteissa. Hallinto-oikeuden mukaan A oli käyttämällä asiatonta kieltä sekä erityisesti käyttäytymällä asiakkaitaan kohtaan asiattomasti ja vähättelevästi selkeästi menetellyt virkamieslain 14 §:n 2 momentissa ja 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Hänen menettelynsä oli ollut hänen tehtävänsä huomioon ottaen objektiivisesti arvioiden niin moitittavaa, että työnantaja oli voinut antaa hänelle kirjallisen varoituksen.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. 

Korkein hallinto-oikeus

A pyysi korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. 

Asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ollut valitusluvan myöntämisen perustetta. 

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen eikä siten antanut ratkaisua valitukseen. 

Lainvoimainen.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallinto-oikeus

Hallintolaki 6 §
Hallintolaki 31 § 1 momentti
Valtion virkamieslaki 14 § 2 momentti
Valtion virkamieslaki 24 §

Korkein hallinto-oikeus

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 111 § 1 momentti