Hyppää sisältöön
Media

Vaasan hallinto-oikeus 14.12.2017 17/0502/1 01949/15/1401

Asia: Valitus virkasuhteen irtisanomista koskevassa asiassa
Asiasanat:
Irtisanominen kollektiiviperusteella 
Toiminnan uudelleenjärjestely 
Töiden loppuminen
Uudelleen sijoittaminen
Virantoimituksesta pidättäminen
Yhteistoimintamenettely

Virasto irtisanoi erikoissuunnittelija A:n tuotannollistaloudellisista syistä valtion virkamieslain 27 §:n nojalla ja pidätti tämän virastaan saman lain 40 §:n nojalla. Taustalla oli kehittämis- ja hallintokeskuksen toimintojen merkittävä väheneminen ja EU-rakennerahastojen rahoituksen väheneminen ja siitä johtuvat tehtävien uudelleenjärjestelyt sekä valtion kilpailukyvyn edistäminen. Asiassa oli kysymys siitä, olisiko A voitu irtisanomisen sijaan tai sen jälkeen siirtää hänen ammattiaitoaan vastaaviin muihin tehtäviin uudelleenkouluttamalla tämä virkamieslain 27 §:n 4 momentin mukaisesti. 

A oli ilmoittautumismenettelyllä ja viranhaussa hakenut useita tehtäviä virastossa. Koska jokaiseen tehtävään oli hakenut toinen, A:ta tehtävään sopivampi viraston muutostilanteessa ollut henkilö, A ei tullut valituksi mihinkään näistä. Lisäksi A oli hakenut tehtävää, joka ei ollut työnantajaviraston tehtävä. Toisen A:n hakemaan tehtävä oli järjestettävissä virastolla jo olleilla henkilöresursseilla. A oli hakenut myös ylitarkastajan määräaikaiseen tehtävään, mutta tehtävän määräaikaisuuden vuoksi virasto katsoi, että A ei kouluttautumallakaan ehtisi saavuttaa tehtävän vaatimaa osaamista tai tuntemusta alan ajantasaisesta lainsäädännöstä. Kaikissa tapauksissa hallinto-oikeus katsoi, että virasto ei ollut laiminlyönyt uudelleensijoittamisvelvoitettaan, vaan se oli aktiivisesti ja järjestelmällisesti arvioinut mahdollisuuksia työntekijöiden uudelleensijoittamiseen muutostilanteessa. 

A nimettiin määräaikaiseen osa-aikaiseen virkasuhteeseen viraston hankkeeseen. A esitti, että hänelle olisi tullut tarjota kokoaikaista virkaa osoittamalla hänelle myös muita tehtäviä ja käyttämällä virkavapautta. Koska työnantajalla oli irtisanomiselle tuotannollis-taloudellinen peruste, työnantajalla ei ole ollut velvollisuutta osoittaa A:lle lisää tehtäviä. A:n irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen ei näin ollen ollut lainvastaista. 

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa (KHO 19.10.2018 T 4833)

Lainvoimainen. 

Sovelletut oikeusohjeet: 

Hallintolainkäyttölaki 38 § 1 momentti, 51 § 2 momentti ja 74 §
Valtion virkamieslaki 27 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 40 §