Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2017 är färdigt

FinansministerietStatskontoret
21.3.2018 9.55
Pressmeddelande

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2017 har undertecknats och överlämnats till finansministeriet. Statens bokslut upprättas utifrån budgetekonomin i statsbudgeten.

Statskontorets förslag till statsbokslutet inkluderar förutom statens intäkts- och kostnadskalkyl och balansräkning även budgetens utfallskalkyl, statens finansieringsanalys samt bilagor som kompletterar kalkylerna.

Enligt statsbudgetens utfallskalkyl uppgick underskottet budgetåret 2017 till 617 miljoner euro och vid budgetårets slut uppgick det kumulativa underskottet till 9 970 miljoner euro. Statens likviditet möjliggjorde mindre upplåning än budgeterat.

Budgetutfall, miljoner euro

  Utfall 2016 Budgetar 2017 Utfall 2017 Utfall, förändring 2016-2017
Skatter och övriga inkomster 49 538 51 437 51 341 1 803
Nettoupplåning 2 474 4 486 3 084 610
Intäkter sammanlagt 52 012 55 923 54 425 2 413
Utgifter 54 419 55 923 55 042 623
Underskott 2 408   617 -1 791
Kumulativt underskott 9 353   9 970 617

Budgetutfall-tabell i PDF-format

Statens intäkts- och kostnadskalkyl uppvisade ett kostnadsunderskott på 3,0 miljarder euro för år 2017. Kostnaderna ökade jämfört med året innan, men underskottet var mindre än föregående år närmast på grund av ökade skatteintäkter. År 2016 var kostnadsunderskottet 3,9 miljarder euro.

Intäkter och kostnader, miljoner euro

  2016 2017 Förändring
Intäkter av verksamheten 1 620 1 218 -402
Finansiella intäkter 1 473 1 765 292
Extraordinära intäkter 156 26 -131
Överföringsekonomins intäkter 3 300 3 209 -91
Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter 41 859 43 259 1 400
Intäkter sammanlagt 48 409 49 476 1 067
       
Kostnader för verksamheten 10 081 9 759 -322
Finansiella kostnader 1 670 1 242 -428
Extraordinära kostnader 10 11 1
Överföringsekonomins kostnader 40 574 41 502 929
Kostnader sammanlagt 52 335 52 515 180
       
Underskott 3 926 3 039 -887

Intäkter och kostnader -tabell i PDF-format

Minskningen av intäkterna i verksamheten jämfört med år 2016 berodde närmast på minskade försäljningsvinster av aktier och egendom. Anledningen till ökade finansiella intäkter är större inkommen utdelning. Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 1,4 miljarder euro. Intäkterna av samfundsskatten, arvs- och gåvoskatten och mervärdesskatten ökade särskilt.

De största kostnaderna för verksamheten bestod av personalutgifter på 4,2 miljarder euro och av köpta tjänster på 2,8 miljarder euro. De finansiella kostnaderna innehåller ränteutgifter som minskade jämfört med föregående år. Detta berodde på en sänkt räntenivå för kortfristiga marknadsräntor.

I kostnaderna för överföringsekonomin ingår statsunderstöd och statsandelar. Överföringsekonomins kostnader ökade med omkring 0,9 miljarder euro. Den största enskilda förändringen var ökade utgifter på 0,8 miljarder euro på grund av sjukförsäkringslagen, vilket ökade överföringsekonomins kostnader till socialskyddsfonderna. Ökningen berodde i regel på arbetsgivares sänkta sjukförsäkringsavgifter och låginkomsttagares slopade dagpenningspremie enligt konkurrenskraftsavtalet.

Balansräkning för statens budgetekonomi, miljoner euro

Aktiva 31.12.2016 31.12.2017 Förändring
Nationalförmögenhet 509 547 37
Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar 44 695 44 821 126
Omsättnings- och finansieringstillgångar  11 496 11 065 -430
Aktiva sammanlagt 56 700 56 433 -267
Passiva 31.12.2016 31.12.2017 Förändring
Eget kapital      
Statens kapital -58 992 -62 031 -3 039
Fondernas kapital 9 9 0
Främmande kapital      
Långfristigt 87 432 92 686 5 254
Kortfristigt 28 251 25 768 -2 482
Främmande kapital totalt 115 683 118 455 2 772
Passiva sammanlagt 56 700 56 433 -267

Balansräkning för statens budgetekonomi -tabell i PDF-format

Balansomslutningen uppgick till 56,4 miljarder euro, vilket är cirka en 0,3 miljard euro mindre än föregående år. De största förändringarna i balansräkningen var förändringarna i placerade likvida medel och i statsskuldsbeloppet. Tillräcklig likviditet vid årsskiftet möjliggjorde en minskning i likvida medel. Statsskulden i balansräkningen ökade med 2,96 miljarder euro och uppgick i slutet av året till 108,0 miljarder euro.

Förslaget kan läsas på Statskontorets webbplats:

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2017

Noggrannare specifikationer av statens bokslut och bokföringsuppgifter finns på Statskontorets webbplats för statsförvaltningens rapporter www.netra.fi. På webbplatsen finns också andra planerings- och uppföljningsdokument.

Statens bokslut fogas till regeringens årsredovisning som överlämnas till riksdagen i april.

Ytterligare information:

Esko Mustonen, statsrådets biträdande controller, finansministeriet, tfn 02955 30345, esko.mustonen(at)vm.fi
Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi
Johanna Muukkonen, ekonomiförvaltningsspecialist, Statskontoret, tfn 02955 03287, johanna.muukkonen(at)valtiokonttori.fi
Merja Laitinen, projektchef, Statskontoret, tfn 02955 02416, merja.laitinen(at)valtiokonttori.fi