Budjettiesitys
Hallitus esittää muutoksia tuloverotukseen

Valtiovarainministeriö 14.9.2018 13.04
Tiedote

Hallitus esittää talousarvioesityksen yhteydessä muutoksia muun muassa ansiotulojen verotukseen. Palkkatulon verotus pysyy ensi vuonna lähes ennallaan.

Hallitusohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi. Tarkistus perustuu ansiotasoindeksin 2,6 prosentin nousuun.

Indeksitarkistus tehdään korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla perusvähennyksen enimmäismäärää sekä työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymä- ja poistumaprosentteja. Indeksitarkistuksen arvioidaan vähentävän ansiotuloveroja noin 398 miljoonalla eurolla.

Indeksitarkistuksen lisäksi ansiotuloverotusta kevennetään yhteensä 130 miljoonalla eurolla niin, että painotus on pienituloisissa. Kevennys tehdään korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä.

Niin sanotun solidaarisuusveron alemman alarajan voimassaoloa jatketaan ensi vuonna. Tuloveroasteikon indeksitarkistuksen jälkeen solidaarisuusveron alaraja on 76 100 euroa. Solidaarisuusvero koskee ensi vuonna noin 124 000:ta henkilöä.

Solidaarisuusveron alarajan säilyttämisen nykyisellään arvioidaan lisäävän verotuloja noin 32 miljoonalla eurolla verrattuna siihen, että alaraja olisi noussut hallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti takaisin 90 000 euroon.

Kun otetaan huomioon palkansaajamaksujen muutokset ja yleisen ansiotason nousu, palkkatulon verotuksen arvioidaan pysyvän ensi vuonna lähes ennallaan. Kun on kyse tulovälistä noin 15 000–40 000 euroa vuodessa, perusvähennykseen ja työtulovähennykseen ehdotettujen muutosten arvioidaan alentavan palkkatulon verotusta hieman, enintään noin 0,24 prosenttiyksiköllä.

Ehdotettujen muutosten arvioidaan vähentävän valtion verotuloja yhteensä noin 245 miljoonalla eurolla. Kuntien verotulojen arvioidaan vähenevän noin 237 miljoonalla eurolla. Seurakuntien verotulojen arvioidaan vähenevän noin 12,5 miljoonalla eurolla ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun tuoton noin 4,5 miljoonalla eurolla.

Valtion progressiivinen tuloveroasteikko vuonna 2019

Verotettava ansiotulo,
euroa
Vero alarajan kohdalla,
euroa
Vero alarajan ylittävästä tulon
osasta, %
17 600–26 400 8 6
26 400–43 500 536 17,25
43 500–76 100 3485,75 21,25
76 100–            10413,25 31,25

Taulukko pdf-muodossa

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä nousee

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 3 100 eurosta 3 305 euroon.

Perusvähennys tulee täysimääräisenä myönnettäväksi päivärahatuloa saavalla 3 305 euron vuosituloilla, palkkatuloa saavalla noin 6 800 euron vuosituloilla ja eläketuloa saavalla noin 11 400 euron vuosituloilla. Perusvähennyksen vaikutus ulottuu päivärahatulon saajalla noin 21 700 euron vuosituloille, palkkatulonsaajalla noin 28 100 euron vuosituloille ja eläketulonsaajalle noin 23 300 euron vuosituloille.

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1 540 eurosta 1 630 euroon. Vähennyksen poistumaprosentti nousee 1,65 prosentista 1,72 prosenttiin puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennyksen kertymäprosentti nousee 12 prosentista 12,2 prosenttiin

Kun puhdas ansiotulo on noin 128 400 euroa, työtulovähennystä ei enää myönnetä.

Eläketulovähennykset nousevat

Valtionverotuksen eläketulovähennyksen täyden määrän laskemiseksi käytettävää kerrointa korotetaan 3,81:stä 3,867:ään. Ensi vuonna valtionverotuksen eläketulovähennyksen täysi määrä on tämänhetkisen arvion mukaan 11 590 euroa.

Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen täyden määrän laskemiseksi käytettävää kerrointa korotetaan 1,393:stä 1,395:een. Ensi vuonna kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen täysi määrä on tämänhetkisen arvion mukaan 9 050 euroa.

Työasuntovähennystä kasvatetaan

Työasuntovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 250 eurosta 450 euroon.

Kuukausikohtaisen enimmäismäärän nousu 200 eurolla lisää keskituloisen palkansaajan käytettävissä olevia tuloja noin 1 150 eurolla vuodessa, jos hän saa täyden työasuntovähennyksen koko vuodelta.

Enimmäismäärän korottaminen alentaa verotuloja arviolta 3 miljoonalla eurolla, josta valtion osuus on 1 miljoona ja kuntien osuus 2 miljoonaa euroa.

Vapaaehtoistyöntekijöiden matkakustannusten korvausten verovapautta laajennetaan

Vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 2 000 eurosta 3 000 euroon kalenterivuodessa. Soveltamisala laajenee koskemaan myös julkisyhteisöiltä saatuja korvauksia.

Liikenteenharjoittajan henkilökuntalippujen verovapautta täsmennetään

Tavanomaisia henkilökuntaetuja koskevaa säännöstä täsmennetään siten, että liikenteenharjoittajan työntekijöilleen myöntämissä henkilökuntalipuissa huomioidaan konsernina toimiminen.

Hallituksen esitys julkaistaan päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Timo Annala puh. 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Filip Kjellberg puh. 02955 30123, filip.kjellberg(at)vm.fi