Julkisen hallinnon yhteentoimivuuden linjaukset

Yhteentoimivuuden linjauksilla tarkoitetaan erilaisia kansainvälisiä ja kansallisia tietovarantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämistä ja tietojenvaihtoa kuvaavia tavoitteita, suosituksia, käytäntöjä ja yhteisiä sääntöjä, jotka viranomaisten on toiminnassaan ja tiedonhallinnassa toteutettava yhteentoimivien palvelujen ja niiden edellyttämän tietojenvaihdon toteuttamiseksi. Tietopoliittisina linjauksina yhteentoimivuuden linjaukset ja menettelyt on tarkoitettu koko yhteiskunnan käyttöön. Ne ovat laajasti hyödynnettävissä tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamiseksi, vaikka ohjaavatkin valtionhallinnon ulkopuolisten tiedonhallintayksiköiden toimintaa vain siltä osin, kun nämä käyttävät yhteisiä tietovarantoja ja tietojärjestelmiä.

Yhteentoimivuuden linjaukset osoittavat vaatimukset yhteentoimivuuden kehittämiselle. Strategisten ja taktisten linjausten tarkoitus on tukea viranomaisten päätöksentekoa, kun pyritään tunnistamaan ja suunnittelemaan toiminnan kehittämiskohteita. Olemassa olevien linjausten ylläpidon on tarkoitus antaa pohjatietoa myös uusien linjausten valmistelulle. Parhaimmillaan viranomaisten on mahdollista tunnistaa omasta toiminnastaan ja tietovarannoistaan ne kohteet, joissa toiminta on jo yhteentoimivuuden linjausten mukaista sekä ne, jotka vaativat kehittämistä. Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 6 §:ssä säädetään valtiovarainministeriön tehtävästä ylläpitää julkisen hallinnon tiedonhallinnan kehittämisen yleisiä linjauksia yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi.

Tiedonhallintalain 6 §:n mukaan ministeriöt ylläpitävät toimialallaan julkisen hallinnon tiedonhallinnan kehittämisen yleisiä linjauksia yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi.

Lainsäädännöllä muodostetut yhteentoimivuutta koskevat säännöt tiedonvaihdossa käytettäville ratkaisuille sisältyvät pääosin Julkisen hallinnon tiedonhallintakarttaan.

Ministeriöiden ylläpitotehtävän tukena linjausten kokoamista yhteen, niiden analysointia ja hyödyntämistä jatketaan valtiovarainministeriön asettamien tiedonhallinnan yhteistyöryhmien työskentelyssä.

Yhteentoimivuuden linjaukset muodostavat osan Eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden (The European Interoperability Framework, EIF) ja sitä tarkentavan Eurooppalaisen yhteentoimivuuden viitearkkitehtuurin (The European Interoperability Reference Architecture, EIRA) mukaisesta integroitujen julkisten palvelujen mallin kansallisesta toteutuksesta. Kansallisten yhteentoimivuuden kuvausten laadinta ja ylläpito tukevat näin myös Euroopan komission asettamia tavoitteita.