Luottamus julkiseen hallintoon -kyselytutkimus – Tietosuojaseloste

Luottamus julkiseen hallintoon -kyselytutkimuksella kartoitetaan Suomessa asuvien 18–74-vuotiaiden henkilöiden luottamusta julkiseen hallintoon ja sen edustajiin keruuajankohtana eli lokakuussa 2023. Lisäksi selvitetään näkemyksiä julkisen hallinnon toimintakyvystä tulevaisuudessa.

Kysely toteutetaan Tilastokeskuksen Kuluttajien luottamus -tiedonkeruun liitännäiskeruuna. Kysymykset esitetään heti Kuluttajien luottamus -tiedonkeruun kysymysten jälkeen. Vastaaminen tapahtuu vastaajan oman valinnan mukaan joko Tilastokeskuksen verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Haastattelun tekee koulutettu tilastohaastattelija.

Suomessa toteutettava kyselytutkimus on osa OECD[1]:n organisoimaa kansainvälistä tutkimusta eri maissa asuvien ihmisten luottamuksesta asuinmaansa julkiseen hallintoon. Kyselytutkimusta hallinnoi Suomessa valtiovarainministeriö. Tilastokeskus vastaa tiedon keräämisestä ja aineiston käsittelystä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi kyselytutkimukseen. Tutkimuksen rekisterinpitäjänä toimii valtiovarainministeriö. Tilastokeskus vastaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedonkeruun käytännön toteutuksesta ja toimii siten henkilötietojen käsittelijänä. OECD vastaanottaa keruun lopuksi tunnisteettoman aineiston eli aineiston, josta on poistettu vastaajien tunnistamisen mahdollistavat suorat tunnistetiedot.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Valtiovarainministeriö
PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO
puh. +358 295 16001
[email protected] (kirjaamo)
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1, 00023 HELSINKI

Tietosuojavastaava 

[email protected]

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Luottamus julkiseen hallintoon -kyselytutkimuksen toteuttamiseksi lokakuussa 2023.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi viranomaisen toiminnassa tietosuojalain 4 § 2-kohdan perusteella.

Vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tilastokeskus. Tilastokeskus toimii henkilötietojen käsittelijänä valtiovarainministeriön lukuun. Tilastokeskus vastaanottaa henkilötietoja suoraan tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä haastattelussa tai verkkolomakkeella. Muualta kuin rekisteröidyltä suoraan saaduista henkilötiedoista kerrotaan luvussa Muualta kuin rekisteröidyltä suoraan saadut henkilötietojen ryhmät ja lähde. Tilastokeskus käyttää vain rekisterinpitäjän hyväksymiä alikäsittelijöitä.

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen sisäpuolella

Aineisto (sis. myös muualta kuin rekisteröidyltä suoraan saatuja henkilötietoja), josta on poistettu suorat tunnisteet, luovutetaan EU/ETA-alueen sisällä tutkimuskäyttöön OECD:lle[2] (Organisation for Economic Co-operation and Development). Siirrettävä aineisto ei sisällä tunnisteellisia henkilötietoja.

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötiedot säilytetään Tilastokeskuksessa toistaiseksi. Tunnisteellisia henkilötietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle. Tilastokeskuksen henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tilastokeskuksen OECD:lle tutkimuskäyttöön toimittama lopputuotos ei sisällä suoraan tunnistettavia henkilötietoja. Tunnisteeton aineisto säilytetään toistaiseksi Tilastokeskuksessa ja OECD:ssä.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus ja tietojen antamatta jättämisen seuraamukset

Henkilötietojen antamiseen ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet:

  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus oikaista tietoja
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan poiketa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Muualta kuin rekisteröidyltä suoraan saadut henkilötietojen ryhmät ja lähde

Muualta kuin rekisteröidyltä itseltään saadut tutkimuksessa käytettävät henkilötiedot ovat rekisteröity sukupuoli, ikä, koulutus, asuinpaikan aluetiedot, omat ja kotitalouden tulot sekä tieto maahanmuuttajuudesta ja pääasiallisesta toiminnasta.

Tieto tutkimukseen valitun henkilön rekisteröidystä sukupuolesta, iästä, koulutuksesta, asuinpaikan aluetiedoista, tuloista ja maahanmuuttajuudesta saadaan Tilastokeskuksen tietokannasta, joka perustuu väestörekisteriin. Rekisteritieto pääasiallisesta toiminnasta saadaan Tilastokeskuksen Herttua-tietovarastosta. Lisäksi vastaajan ja kotitalouden luokiteltuja tulotietoja täydennetään Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaisaineiston rekisteriaineistosta. 

Tutkimukseen valitun henkilön tavoitteluun käytettävien yhteystietojen (ml. sähköpostiosoite) lähde ovat julkisesti saatavilla olevat lähteet, väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta sekä ne viranomaisten rekisterit, joista tiedot saadaan tilastolakiin perustuen. Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

 

Organisation for Economic Co-operation and Development - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö