Hallituksen esitys VM/2020/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.6.2020 12.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi

HE 88/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Katri Kulmuni

Esittelijä

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Sami Yläoutinen, p. +35 8295530320

Asia

Määrärahojen 4,0 mrd. euron lisäys ja varsinaisten tulojen 1,2 mrd. euron vähennys huomioon ottaen vuoden 2020 neljäs lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 5,3 mrd. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2020 arvioidaan n. 18,8 mrd. euroa. Hallitus on todennut 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus antoi eduskunnalle ensimmäiset valmiuslain käyttöönottoasetukset 17.3.2020. Tässä tilanteessa valtiontalouden menokehys ei rajoita kuluvaa vuotta, jolle kohdentuu määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä muun muassa koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan. Vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioesitykseen sisältyy toimenpidekokonaisuus, jolla pyritään tukemaan talouden elpymistä koronavirustilanteen akuutin vaiheen päättyessä. Elvytyskokonaisuuden määrärahavaikutus v. 2020 on noin 3,6 mrd. euroa. Muun muassa valtuuslisäysten johdosta kokonaisuudesta aiheutuu merkittäviä budjettivaikutuksia myös lähivuosille sitoen ao. vuosina kehyksen liikkumatilaa. Hallituksen neuvottelun 2.6.2020 jälkeen on tehty seuraavat muutokset ja tarkistukset: MAL-neuvottelutuloksen seurauksena on lisätty 4,48 milj. euroa momentille 31.10.30 ja 7,9 milj. euroa momentille 31.10.77. Raskaan liikenteen biokaasun käytön edistämiseen liittyvä 1 milj. euron siirto momentilta 32.20.47 momentille 31.20.51 on poistettu, sillä asiaan liittyvä lainsäädäntömuutoksen hallituksen esitys on tarkoitus antaa vasta syksyllä. Momentin 32.20.46 valtuuslisäyksen (20,75 milj. euroa) maksatusvaikutus 8,75 milj. euroa on vähennetty vuoden 2020 osalta, koska maksatukset alkavat vasta vuodesta 2021. Momentin 33.60.39 7,5 milj. euron muutoksen muutostekijää ja asiaa muutettu siten, että kyse ei ole valtakunnalliseksi laajentamisesta; "Työkykyohjelman toimenpiteiden laajentaminen vuosina 2020–2022 (Elvytys)".

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Valtionosuuteen kunnille peruspalvelujen järjestämiseen ehdotetaan n. 770 milj. euron lisäystä. Yhteisöveron tuoton jako-osuuden muutos pienentää valtion verotulokertymää 410 milj. euroa v. 2020 ja lisää kuntien verotuloja vastaavasti. Sairaanhoitopiireille ehdotetaan 200 milj. euron avustusta. Korkeakoulujen aloituspaikkojen kertaluonteiseen lisäykseen ehdotetaan 124 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan toteutettavaksi laaja-alainen lasten ja nuorten hyvinvointikokonaisuus. Valtion osuuteen työttömyysturvasta ehdotetaan 812 milj. euron lisäystä johtuen mm. työttömyysturvaan, työttömyysetuuksien rahoituksen ja työlainsäädäntöön tehtävistä väliaikaisista muutoksista. Uuteen yritysten kustannustukeen ehdotetaan 300 milj. euroa. Business Finlandin avustusvaltuuksia korotetaan 180 milj. euroa. Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä ehdotetaan pääomitettavaksi 250 milj. eurolla. Suomen Malmijalostus Oy:n taseen vahvistamiseksi ehdotetaan 150 milj. euron pääomitusta sekä 300 milj. euron valtuutta akkuklusterin kehittämiseen. Yritysten tukemiseen kuuluvista verotusta koskevista muutoksista aiheutuu 753 milj. euron verojen maksun lykkääminen. Valtion tukemaan asuntotuotantoon ehdotetaan 340 milj. euron korkotukivaltuuksien korottamista. Väyläverkon kehittämishankkeisiin (pl. MAL-liitännäiset hankkeet) ehdotetaan yhteensä 770 milj. euron valtuuksia. MAL-sopimuksista on syntynyt neuvottelutulos Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa. Hallitus sitoutuu varaamaan liikenteen hallinnonalan toimenpiteisiin 755,8 milj. euroa. Hankkeiden kustannukset jakautuisivat vuosille 2020–2031. Lisäksi valtio sitoutuu rahoittamaan kunnallistekniikka-avustuksia ja valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyviä käynnistysavustuksia 180 milj. eurolla v. 2020–2023. Valtion rahoitus MAL-kokonaisuuteen toteutetaan julkisen talouden suunnitelman puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen