Valtioneuvoston asetus VM/2020/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

1) Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta 2) Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pasi Leppänen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530564
Asia
Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta sisältäisi säännökset kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa, osavuosikatsauksia, tilinpäätöstä sekä palvelukohtaista taloutta koskevien tietojen toimittamistavasta ja aikataulusta. Kunnan olisi toimitettava tiedot asetuksen määräaikojen mukaisesti Valtiokonttorin taloustietovarantoon sen ylläpitämän tietojärjestelmän edellyttämässä muodossa. Valtioneuvoston asetuksella kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädettäisiin kunnan tilinpäätöslaskelmien kaavoista sekä tilinpäätöksen liitetiedoista. Lisäksi siinä määriteltäisiin pääpiirteittäin tilikauden aikaisen taloustietojen raportoinnin sisältö. Kunnallisten liikelaitosten sekä konsernitilinpäätöksen tilinpäätöslaskelmakaavat poikkeaisivat joiltakin osin kunnan tilinpäätöslaskelmista. Tilinpäätöksen sisältö vastaisi nykyistä kuntien tilinpäätöstä, jonka laadinnasta on antanut ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin taloustietoihin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta ja asetuksen kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
Vaikutukset
Asetuksilla ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen