Valtioneuvoston asetus VM/2020/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

1) Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta 2) Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, p. +35 8295530564

Asia

Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta sisältäisi säännökset kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa, osavuosikatsauksia, tilinpäätöstä sekä palvelukohtaista taloutta koskevien tietojen toimittamistavasta ja aikataulusta. Kunnan olisi toimitettava tiedot asetuksen määräaikojen mukaisesti Valtiokonttorin taloustietovarantoon sen ylläpitämän tietojärjestelmän edellyttämässä muodossa. Valtioneuvoston asetuksella kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädettäisiin kunnan tilinpäätöslaskelmien kaavoista sekä tilinpäätöksen liitetiedoista. Lisäksi siinä määriteltäisiin pääpiirteittäin tilikauden aikaisen taloustietojen raportoinnin sisältö. Kunnallisten liikelaitosten sekä konsernitilinpäätöksen tilinpäätöslaskelmakaavat poikkeaisivat joiltakin osin kunnan tilinpäätöslaskelmista. Tilinpäätöksen sisältö vastaisi nykyistä kuntien tilinpäätöstä, jonka laadinnasta on antanut ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin taloustietoihin.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta ja asetuksen kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Vaikutukset

Asetuksilla ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen