Valtioneuvoston asetus VM/2022/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026 annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Ville-Veikko Ahonen, Finanssineuvos p.+35 8295530066
Asia
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026 (820/2021) sisältää säännökset sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanoon maksettavien valtionavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmistelun, suunnittelun ja toteutuksen osalta. Avustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 momentin mukaisena erityisavustuksena. Asetusta ehdotetaan muutettavan niin, että asetuksen mukaisissa valtionavustuksissa valtionapuviranomaisena toimisi jatkossa valtiovarainministeriö. Lisäksi asetukseen ehdotetaan eräitä muita täsmennyksiä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026 annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei ole itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen