Valtioneuvoston päätös VM/2022/200

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.10.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston päätös HUS-yhtymän vuoden 2023 lainanottovaltuuden muuttamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Ville Salonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530388
Asia
Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Valtioneuvosto on päättänyt hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista 16.6.2022. Päätöksen mukaan HUS-yhtymän lainanottovaltuus oli 288 857 852 euroa. Valtioneuvosto muuttaa hyvinvointialueen lainanottovaltuutta, jos investointi on välttämätön hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi eikä investointitarvetta voida kattaa muulla tavoin. HUS-yhtymä on hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitettu hyvinvointiyhtymä, ja siihen sovelletaan hyvinvointialueesta annetun lain lainanottovaltuutta koskevaa sääntelyä. Lainanottovaltuuden muuttamisesta voidaan päättää hyvinvointialueen hakemuksesta tai valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön tai sisäministeriön aloitteesta. HUS-yhtymä on hakenut lainanottovaltuuden muuttamista 25.8.2022. Valtiovarainministeriö on asettanut 7.9.2022 valtioneuvoston päätöksen valmistelua varten valmisteluryhmän, johon kuuluivat valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön sekä HUS-yhtymän edustajat. Valmisteluryhmän tehtävänä oli arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä HUS-yhtymälle asetettavia ehtoja. Arviointi perustui HUS-yhtymän taloutta ja toimintaa koskevan tiedon perusteella tehtyyn kokonaisarvioon. Lainanottovaltuuden määräksi esitetään 1 319 829 000 euroa, eli lisätarve suhteessa 16.6.2022 valtioneuvoston päätökseen on 1 030 971 148 euroa. Lainanottovaltuuden muuttamiselle esitetään ehtoja, jotka liittyvät investointien välttämättömyyteen, uudisrakennushankkeen käsittelyyn yhtymäkokouksessa sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman laatimiseen. Lainanottovaltuuden ja asetettavien ehtojen tarkoituksena on HUS-yhtymän palvelujen turvaamiseksi varmistaa, että muutetun lainanottovaltuuden mukaisesti pitkäaikaisella lainalla rahoitettavat ja toteutettavat investoinnit ovat hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla välttämättömiä ja että HUS-yhtymällä on lainanhoitokykyä pitkällä aikavälillä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää HUS-yhtymän vuoden 2023 lainanottovaltuuden muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
HUS-yhtymän investointien vaikutus tulokseen katetaan niiden vaikutusaikana pääosin hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevien hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin maksuosuuksilla ja muilla toimintatuotoilla, kun taas jäsenten tulorahoitus koostuu pääosin valtion rahoituksesta. Jäsenten maksuosuudet vaikuttavat hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain mukaisiin kustannuksiin, ja ne otetaan siten huomioon jälkikäteen valtion rahoituksen tasoa määritettäessä. Hyvinvointialue ja HUS-yhtymä voi ottaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen lainanottovaltuuden mukaisesti. Lainanottovaltuudella ei ole välitöntä vaikutusta valtion talouteen, vaan vaikutus hyvinvointialueiden valtion rahoitukseen on riippuvainen pitkäaikaisella lainalla rahoittamien investointien määristä sekä rahoituskustannuksista. HUS-yhtymä vastaa itse lainojen takaisinmaksusta tulorahoituksellaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen