Valtioneuvoston asetus VM/2023/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista heinä-joulukuussa vuonna 2023

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Taru Alanaatu, p. 029 5530295

Asia

Valtioneuvosto säätäisi aluehallintovirastojen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista heinä-joulukuussa 2023. Asetus tulisi voimaan 1.7.2023 ja olisi voimassa 31.12.2023 asti. Asetusehdotus on lähes sama kuin voimassa oleva asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-kesäkuussa vuonna 2023. Sitä on päivitetty voimassaoloajan osalta. Asetuksen liitteenä olevaan taulukkoon suoritteista ja niiden hinnoista tehtäisiin seuraavia muutoksia suhteessa voimassa olevaan maksutaulukkoon. Omakustannusarvon mukaisesti hinnoiteltavien mutta alikatteellisten suoritteiden hintoja nostettaisiin eräiden suoriteryhmien osalta. Alkoholihallinnon suoritteiden hintoja korotettaisiin noin 22 prosentilla, elinkeinovalvonnan suoritteiden hintoja noin 10 prosentilla ja eläinkoelupien hintoja noin 25 prosentilla. Asetukseen lisättäisiin uusi suorite, joka koskisi eräitä eläimiä kuljettavien henkilöiden rekisteröintiä. Lisäksi suoritemaksutaulukkoon tehtäisiin eräitä lähinnä teknisluonteisia korjauksia; termejä muokattaisiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisiksi, lisättäisiin yksi väliotsikko ja korjattaisiin kahden maksun määrää.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen aluehallintovirastojen maksuista heinä-joulukuussa vuonna 2023 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Aluehallintovirastojen maksullisesta julkisoikeudellisesta toiminnasta ennustetaan kertyvän vuonna 2023 noin 13,3 miljoonaa euroa aluehallintoviraston toimintamenomomentille 28.40.01 toimintaan kohdistuvien kustannusten ollessa noin 20,5 miljoonaa euroa. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden arvioidaan olevan 65 %, mikä ylittää viidellä prosenttiyksiköllä valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen selvitysosassa esitetyn 60 %:n ennusteen. Omakustannusarvon mukaan hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuuden arvioidaan olevan 105 % ja omakustannusarvoa alemmaksi hinnoiteltavien suoritteiden 42 %. Aluehallintovirastojen liiketaloudellinen toiminta on vähäistä. Erityislakien perusteella määrättäviä maksuja tai hinnoiteltavia suoritteita ei ole.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen