Valtioneuvoston asetus VM/2023/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Ministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, p. +35 8295530518
Asia
Väestötietojärjestelmästä annettua valtioneuvoston asetusta (128/2010) ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksen 5 §:ään lisättäisiin säännökset avioliittolakiin lisätyn avioliiton uuden purkautumisperusteen eli avioliiton kumoamisen vaikutuksista henkilön väestötietojärjestelmään talletettaviin siviilisäätytietoihin. Muutos johtuu avioliittolain muutoksesta (484/2023), joka tulee voimaan 1.10.2023. Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 a §:ä, jossa säädettäisiin vanhemmuusnimiketiedon sisällöstä ja tiedon tallettamisesta. Muutos johtuu sukupuolen vahvistamisesta annetun laista (295/2023) ja siihen liittyvästä väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muutoksesta (301/2023). Vanhemmuusnimikkeen väestötietojärjestelmän henkilötietojen tietosisältöön lisäävä laintasoinen sääntely tulee voimaan 1.3.2024. Lisäksi asetukseen tehtäisiin joitakin käsitteistöä tai teknistä korjausta koskevia muutoksia. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2023. Asetuksen 7 a §:n on kuitenkin tarkoitus tulla voimaan 1.3.2024.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusmuutoksilla ei ole itsenäisiä vaikutuksia. Vaikutukset johtuvat laintasoisesta sääntelystä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen