Valtioneuvoston asetus VM/2023/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, p. +358 295 530 116

Asia

Valtioneuvosto säätäisi aluehallintovirastojen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista vuonna 2024. Asetus tulisi voimaan 1.1.2024 ja olisi voimassa 31.12.2024 asti.

Asetusehdotus on lähes sama kuin voimassa oleva asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna heinä-joulukuussa 2023. Asetuksen 2 §:n mukaisiin alennetun omakustannusarvon mukaisiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin esitetään lisättäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut suoritteet sekä lääkelaissa tarkoitetut suoritteet, jotka nykyisin on hinnoiteltu omakustannusarvon mukaisesti. Asetuksen 4 §:n 2 momenttia esitetään tarkennettavaksi peruutettuja ilmoituksia koskevan ja tutkimatta jättämispäätösten hinnoittelun osalta.

Asetuksen liitteenä olevaan taulukkoon suoritteista ja niiden hinnoista esitetään seuraavia muutoksia suhteessa voimassa olevaan maksutaulukkoon.

Asetuksen liitteenä olevassa peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualueen taulukko-osiossa nykyisin olevat yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja ilmoitussuoritteet korvattaisiin kokonaan uusilla sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetussa ja 1.1.2024 voimaan tulevassa laissa tarkoitetuilla uusilla rekisteröintisuoritteilla ja niiden euromääräisillä maksuilla. Samoin nykyiset eläinsuojelulain mukaisten suoritteiden sijasta eläinsuojelua koskevat suoritteet maksuineen perustuisivat 1.1.2024 voimaan tulevaan lakiin eläinten hyvinvoinnista.

Maksuasetuksen liitetaulukon mukaisia maksuja korotettaisiin kustannusvastaavuuden parantamiseksi seuraavasti:

1. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue (POL) omakustannusarvon mukainen hinnoitellut

- Lääkelaissa tarkoitettuihin suoritteisiin n. 10% korotus

- Kustannustason noususta johtuen 3 % korotus: oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitetut suoritteet, elinkeinovalvonnan suoritteet, muut suoritteet - osioon kuuluvat suoritteet pois lukien eläinsuojelusuoritteet sekä lihantarkastuksen hinnat, joita korotetaan erikseen;

omakustannusarvon alapuolelle hinnoitellut

2. Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue

- 3 % korotus kustannustason noususta johtuen varhaiskasvatuslain mukaisiin suoritteisiin

- n. 6,25 % korotus hautaustoimilain mukaisiin suoritteisiin

3.Ympäristölupavastuualue 10 % korotus kaikkiin suoritteisiin

4.Työsuojelun vastuualue 20 % korotus kaikkiin suoritteisiin

5. Muut suoritteet 3 % korotus kaikkiin suoritteisiin kustannustason noususta johtuen

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024 (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.