Rahoitusmarkkinoiden seuraamusjärjestelmä

Rahoitusmarkkinoiden seuraamusjärjestelmä perustuu Suomessa suureksi osaksi EU-sääntelyyn. Jäsenvaltioita velvoitetaan säätämään, millaisia hallinnollisia seuraamuksia koituu silloin kun rikotaan joko suoraan sovellettavia EU-asetusten säännöksiä tai EU-direktiivien pohjalta laadittuja kansallisia säännöksiä.

Jäsenvaltiot voivat halutessaan säätää hallinnollisten seuraamusten sijasta rikosoikeudellisista seuraamuksista. Vahingonkorvausoikeudellisten seuraamusten säätäminen on jätetty pääsääntöisesti jäsenvaltioiden itse harkittavaksi.

Rahoitusmarkkinoiden seuraamusjärjestelmä perustuu Suomessa EU-säädösten mukaisesti laajaan hallinnollisten seuraamusten soveltamisalaan. Hallinnollisia seuraamuksia ovat rikemaksu, julkinen varoitus ja seuraamusmaksu. Hallinnolliset seuraamukset määrää pääsääntöisesti Finanssivalvonta. Suurimpien seuraamusmaksujen määräämiseksi Finanssivalvonta tekee esityksen markkinaoikeudelle, joka lopulta määrää seuraamusmaksun.

Seuraamusmaksut voivat olla oikeushenkilöiden osalta 10 % koko konsernin liikevaihdosta ja luonnollisten henkilöiden osalta 5 miljoonaa euroa. Finanssivalvonnan määräämistä seuraamuksista voi valittaa markkinaoikeudelle.

Tietyt vakavimmat teot ja laiminlyönnit on myös kriminalisoitu joko rahoitusmarkkinalainsäädännössä tai rikoslaissa. Esimerkiksi rikoslain 51. luku sisältää säännökset sisäpiirintiedon väärinkäytöstä, kurssin vääristämisestä sekä arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta. Useisiin rahoitusmarkkinasäännöksiin sisältyy myös omat vahingonkorvaussäännökset.

Sivun yhteyshenkilö: Janne Häyrynen

etuni[email protected]

Yhteystiedot

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikkö 0295530346