Hyppää sisältöön
Media

Lyhennelmä

Poliisilaitos oli 28.1.2008 tekemällään päätöksellä purkanut vanhempi konstaapeli A:n virkasuhteen. A oli työvuoronsa aikana anastanut kiinniotetun henkilön hallusta 60 euroa. Rikoksesta oli ennen syyttäjän 29.5.2007 päivättyä haastehakemusta ollut epäiltynä kaksi poliisimiestä. A oli pidätetty virantoimituksesta välittömästi haastehakemuksen tiedoksisaannin jälkeen. Käräjäoikeus oli 28.6.2007 syyttäjän haastehakemuksen mukaisesti tuominnut A:n varkaudesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkorangaistukseen. Hovioikeus oli tuomiollaan 9.1.2008 pysyttänyt käräjäoikeuden päätöksen. Poliisilaitos oli katsonut, ettei se ollut voinut tehdä lopullista ratkaisua A:n virkasuhteen purkamisesta ennen lainvoimaisen tuomion saamista asiassa.

Poliisilaitos oli saanut hovioikeuden ratkaisun tiedokseen 14.1.2008 ja oli täten tehnyt purkamispäätöksensä laissa säädetyn kahden viikon määräajan kuluessa selvityksen saamisesta eli tässä tapauksessa hovioikeuden tuomion tiedoksisaannista. Asiassa täytyi kuitenkin soveltaa myös laissa säädettyä toista määräaikaa, jonka mukaan päätös oli tullut tehdä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun aihe virkasuhteen purkamiseen oli ilmaantunut. Lain sanamuodon perusteella ja ottaen huomioon, että virkasuhteen purkamista koskevat määräajat oli säädetty virkamiehen oikeussuojaksi, virkamieslautakunta katsoi, ettei mainittua kuuden kuukauden määräaikaa voitu tässä tapauksessa laskea alkaneeksi vasta hovioikeuden tuomion tiedoksisaannista. Poliisilaitoksen katsottiin viimeistään haastehakemuksen tiedoksi saatuaan saaneen tiedon A:n menettelystä. Tästä ajankohdasta laskettuna virkasuhteen purkamista ei ollut toimitettu laissa tarkoitetussa kuuden kuukauden määräajassa.

Virkamieslautakunta hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja kumosi poliisilaitoksen päätöksen.

KHO:2009:467
Ei muutosta.

Valtion_virkamiesL_33_§
Valtion_virkamiesL_34_§