Hyppää sisältöön
Media

Lyhennelmä

Virasto oli päätöksellään 15.1.2010 lomauttanut A:n valtion virkamieslain 36 §:n nojalla päätöksen liitteenä olevan lomautusilmoituksen mukaisesti. Lomautusilmoituksen mukaan lomautuksen perusteena ovat olleet työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetut taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Päätökseen oli liitetty oikaisuvaatimusosoitus valtion virkamieslautakunnalle.

Virkamieslautakunta totesi, että virasto oli muuttunut osakeyhtiöksi, kun sitä koskeva laki oli tullut voimaan 1.1.2010. A oli siten ollut lomautuspäätöksen tekohetkellä 15.1.2010 työsuhteessa entiseen valtion virastoon, eikä oikaisuvaatimuksen tutkiminen kuulunut virkamieslautakunnan toimivaltaan.

Virkamieslautakunta ei tutkinut oikaisuvaatimusta.

Valtion_virkamiesL_49_§_1_mom
L_Ilmailulaitoksen_muuttamisesta_osakeyhtiöksi_7_§_1_mom
L_Ilmailulaitoksen_muuttamisesta_osakeyhtiöksi_10_§