Hyppää sisältöön
Media

Insinöörikomentaja X oli lomautettu 29.11.1993 annetulla päätöksellä. Samalla oli peruttu hänelle 11.6.1993 määrätty lomautus. Lomautusta oli perusteltu sillä, että puolustusvoimien käytettävissä olevien varojen vähentymisen seurauksena sen mahdollisuudet tarjota työtä palveluksessaan oleville virkamiehille olivat vähentyneet tilapäisesti ja olennaisesti. KHO oli kumonnut virkamieslautakunnan 11.6.1993 tehtyä lomautuspäätöstä koskeneen ratkaisun ja palauttanut asian virkamieslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Samalla se oli siirtänyt 29.11.1993 annetusta lomautuspäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen virkamieslautakunnan ratkaistavaksi samanaikaisesti ensinmainitun oikaisuvaatimuksen kanssa.

Virkamieslautakunta piti uskottavana, että palkkaukseen liittyvät määrärahat olivat vähentyneet ja sen seurauksena työ oli vähentynyt olennaisesti. Puolustusvoimilta ei ollut voitu kohtuudella edellyttää velvollisuutta järjestää virkamiehelle muuta työtä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. KHO on puolustusvoimia koskevissa päätöksessään 26.5.1995 t. 2321 katsonut, että virkamiehen lomauttaminen lyhentämällä tunnilla hänen päivittäistä työaikaansa oli mahdollista. Lomauttamisesta olisi tullut ilmoittaa 14 päivää ennen sen alkamista. X:n oikaisuvaatimus hyväksyttiin niiden päivien osalta, jolloin lomautus oli toteutettu ennen 14 päivän ilmoitusajan päättymistä. Marraskuun 11 päivänä annetun lomautuspäätöksen täytäntöönpanoon kohdistuva oikaisuvaatimus jätettiin virkamieslautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. Muilta osin lomautuspäätöksiin perustuvat oikaisuvaatimukset hylättiin sekä lomauttamisen että täytäntöönpanon keskeyttämisen osalta (Ään. 8-1).

KHO: ei muutosta.

Valtion_virkamiesL_(755/86)_45_a_§_1_mom_(1237/92)
Valtion_virkamiesL_(755/86)_84_§
Valtion_virkamiesL_(755/86)_86_§_2_mom
Valtion_virkamiesL_(750/94)__78_§