Hyppää sisältöön
Media

Lyhennelmä

Kihlakunnanvouti päätti 24.4.2006 purkaa toimistosihteeri A:n virkasuhteen virkamieslain 33 §:n perusteella välittömästi. Virkasuhteen purkamisen perusteena oli, että A oli luvatta poissa työpaikaltaan 21.4.2006.

Kihlakunnanvouti on myöntänyt, ettei A:ta ole kuultu virkamieslain 66 §:ssä ja hallintolain 34 ja 36 §:ssä edellytetyllä tavalla eikä pääluottamusmiehelle ole varattu tilasuutta tulla kuulluksi asiassa virkamiesasetuksen 43 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Asiassa on siten kiistatta tapahtunut menettelyvirhe. Kuulemisvirhe ei ole korjaantunut sillä, että kihlakunnanvouti on virkasuhteen purkamisen jälkeen 14.6.2006 keskustellut asiasta A:n kanssa eikä myöskään sillä, että A on saattanut asian virkamieslautakunnan käsiteltäväksi. Purkuperusteen raukeamisajalla ja kihlakunnanvoudin loman alkamisella ei ole merkitystä kuulemisvirhettä arvioitaessa. Valituksenalainen päätös ei ole syntynyt valtion virkamieslain ja hallintolain edellä selostettujen säädösten mukaisessa järjestyksessä ja on siten näissä laeissa säädettyjen asianosaisen kuulemista koskevien säädösten vastainen.

Päätös kumottiin.

Valtion_virkamiesL_66_§
Valtion_virkamiesA_43_§ _1_mom
HallintoL_34_§
HallintoL_46_§