Hyppää sisältöön
Media


Lyhennelmä
Nuoremman konstaapelin X virkamääräys oli 11.6.2002 peruutettu 18.4.2002 lukien. X oli ollut määräaikaisessa virkasuhteessa poliisilaitoksella 24.9.2001 - 31.3.2002. Määräaikaisuuden perusteena oli ollut Poliisikoulun harjoitteluaika. X oli nimitetty 28.2.2002 määräaikaiseen virkasuhteeseen nimikkeellä nuorempi konstaapeli, kenttätyöjakso, Poliisikoulun harjoitteluajaksi 1.4.2002 - 22.12.2002. Ylikomisario oli 15.4.2002 arvioinut X:n työharjoittelun ja hylännyt sen. Poliisikoulu oli 18.4.2002 keskeyttänyt X:n koulutuksen ajaksi 18.4.2002 - 10.5.2002 asian käsittelyä ja X:n kuulemista varten, 10.5.2002 ajaksi 11.5. - 31.5.2002 lisäselvityksen hankkimista ja opiskeluoikeutta koskevan asian ratkaisemista varten ja 30.5.2002 toistaiseksi kunnes asia toisin ratkaistaan, enintään kuitenkin 30.8.2002 asti. Päätöksen 30.5.2002 perusteluna oli ollut, että työharjoittelun suorittaminen on poliisin perustutkinnon suorittamisen edellytys. X ei voinut edetä syventäviin opintoihin ennen työharjoittelun hyväksyttävää suorittamista.

Virkamieslautakunta on katsonut, että X:n toimiminen määräaikaisessa virkasuhteessa nuorempana konstaapelina oli tarkoitettu kiinteästi liittyvän vain siihen ajanjaksoon, jolloin hän Poliisikoulun oppilaana suoritti kenttätyöjaksoa. X:n opinnot Poliisikoulussa oli keskeytetty 18.4.2002 lukien. Hänen virkamääräyksensä oli tämän johdosta 11.6.2002 peruutettu 18.4.2002 lukien. Virkamieslain mukaan virkamääräyksen peruuttaminen ei ole mahdollista. Koska X:n virkamääräyksen keston oli tulkittava kytketyn enintään siihen asti, kun hänen harjoittelunsa Poliisikoulussa kesti, virkamääräyksen peruuttaminen oli tulkittava informatiiviseksi ilmoitukseksi määräaikaisen virkasuhteen päättymisestä. Virkamieslautakunta on katsonut, ettei virkasuhteen päättyminen ole kuitenkaan mahdollista taannehtivasti. Näin ollen X:n virkasuhteen on voitu katsoa päättyneen aikaisintaan 11.6.2002 annetun ilmoituksen tiedoksisaantihetkestä lukien.

Oikaisuvaatimus hylättiin (äänestys 3-3-3, jolloin puheenjohtajan kannattama päätösehdotus jäi voimaan).


KHO:2004:1315
Koska poliisikoulutusta koskevassa lainsäädännössä ei ole erityissäännöksiä työnantajan oikeudesta päättää virkasuhde ennen määräajan päättymistä, asiaan sovelletaan valtion virkamieslain virkasuhteen päättämistä koskevia säännöksiä. Virkamieslain 25 §:n ja 33 §:n mukaan työantaja voi virkamiehestä johtuvasta syystä päättää virkasuhteen irtisanomalla tai purkamalla. Virkamieslain 66 §:n 2 momentin mukaan virkamiehelle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi ennen kuin virkamies irtisanotaan 25 §:n tai 26 §:n nojalla tai virkasuhde puretaan. Virkamieslain 53 §:n 2 momentin mukaan päätökseen, jolla muu viranomainen kuin valtioneuvoston yleisistunto on irtisanonut virkasuhteen tai purkanut virkasuhteen, saadaan hakea oikaisua virkamieslautakunnalta. Päätökseen, johon saadaan hakea oikaisua, on viranomaisen liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. X:n virkasuhde oli peruutettu arvioimatta sitä, oliko hänen virkasuhteensa päättämiseen irtisanomalla tai purkamalla ollut oikeus. X:lle ei ollut varattu tilaisuutta erikseen tulla kuulluksi virkasuhteen päättämistä koskevassa asiassa. Korkein hallinto-oikeus kumosi virkamieslautakunnan päätöksen sekä virkasuhteen peruuttamista koskeneen päätöksen. X:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta puolestaan hylättiin.


Asetus_poliisikoulutuksesta_14_§
Asetus_poliisikoulutuksesta_18_§
Valtion_virkamiesL_53_§_2_mom