Hyppää sisältöön
Media

Toimistosihteeri X:n virkasuhde oli purettu koeaikana ja hänet oli samalla pidätetty virantoimituksesta 23.9.1999, koska hänellä ei päätöstä esittäneen uuden päällikön mukaan ollut kykyä omaksua työtehtäviään eikä hoitaa niitä oma-aloitteisesti. X on väittänyt virkasuhteen purkamisen perustuneen tosiasiallisesti muihin kuin päällikön esityksessä ja virkasuhteen purkamista koskevassa päätöksessä mainittuihin syihin. X:n on katsonut muiden syiden olleen epäasiallisia ja viitannut todisteena tästä aikaisemman päällikön ja varapäällikön 25.8.1999 eli noin kaksi viikkoa ennen uuden päällikön X:n virkasuhteen purkamiseksi tekemää esitystä, laatimaan kirjalliseen lausuntoon, jossa virkasuhteen purkamiselle ei todettu olevan tarvetta. X oli saanut kyseisestä lausunnosta tiedon esimieheltään noin kaksi viikkoa ennen uuden päällikön tekemää esitystä virkasuhteen purkamiseksi.

Päättäessään virkasuhteen purkamisesta koeajan aikana nimittävän viranomaisen on perusteltava purkamispäätös ja perusteina käytettävien syiden on oltava tosiasiallisia. Viranomainen ei saa purkaa virkasuhdetta virkamieslain 11 §:ssä nimenomaisesti mainituilla tai niihin verrattavissa olevilla syillä tai muutoin epäasiallisin perustein. Viranomaisen on lisäksi otettava huomioon yleiset hallinto-oikeudelliset oikeussuojaperiaatteet kuten esimerkiksi luottamuksensuojaa koskeva periaate. Virkamieslautakunta on katsonut, että aikaisemman päällikön ja varapäällikön kirjallinen ja X:n tietoon suullisesti saatettu lausunto oli luonteeltaan sellainen asiakirja, että sen perusteella X:lle oli perustellusti voinut syntyä luottamus siihen, ettei hänen virkasuhdettaan purettaisi koeaikana. Työnantajavirasto ei ole esittänyt selvitystä siitä, että X:n työtaidossa, työkyvyssä tai käyttäytymisessä olisi lausunnon antamisen jälkeen tapahtunut oleellisia muutoksia. Purkaminen oli perustunut epäasiallisiin syihin ottaen huomioon erityisesti 25.8.1999 päivätty kirjallinen lausunto. Näin ollen virkasuhteen purkamispäätös oli ollut lainvastainen.

Oikaisuvaatimus hyväksyttiin ja virkasuhteen purkamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös kumottiin (äänestys 4-3).

KHO:2001:25
Purkamispäätös oli tehty sen jälkeen, kun X:ää oli kuultu virkasuhteen päättämisestä ja oli saatu kirjallista selvitystä sekä aikaisemmalta että päätöksen aikaiselta päälliköltä ja X:n lähimmältä esimieheltä. Aikaisemman päällikön lausunnolla, siitä ajankohdasta riippumatta, milloin se oli tullut X:n tietoon, ei ole ollut asiassa sellaista merkitystä, että se olisi rajoittanut päätöksen tehneen virkamiehen harkintavaltaa ratkaista kysymys virkasuhteen purkamisesta koeajan päättymiseen mennessä. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, ettei X:n virkasuhdetta purettu virkamieslain 11 §:ssä tarkoitetulla tai muutenkaan epäasiallisella perusteella. Virkamieslautakunnan päätös kumottiin ja oikaisuvaatimus hylättiin. X:n virkasuhteen purkamispäätös 23.9.1999 jäi siis pysyväksi.


Valtion_virkamiesL_10_§
Valtion_virkamiesL_11_§
Valtion_virkamiesL_51_§