Hyppää sisältöön
Media

Puolustusvoimille valtion talousarviossa myönnetyt palkkausmomentin määrärahat olivat pienentyneet 330 miljoonaa markkaa vuodesta 1992 vuoteen 1993. Vajaus pyrittiin ensisijaisesti kattamaan sopimusperusteisella lomarahan vaihtamisella vapaa-ajaksi ja toissijaisesti henkilöstön lomauttamisella. Lisäksi vajausta katettiin muilla työnantajan käytettävissä olleilla yksipuolisilla säästötoimenpiteillä. X lomautettiin yhteensä 12 päivän ajaksi siten, että nimittävä viranomainen määräsi X:n virantoimituksen keskeytettäväksi 8 päivän ajaksi ja loppuosa lomautuksesta määrättiin toimeenpantavaksi lyhentämällä X:n työaikaa yhdellä tunnilla päivässä.

Henkilöstöä lomauttaessaan puolustusvoimien on katsottava tasapainottaneen puolustusvoimien palkanmaksuvelvollisuuden vastaamaan palkanmaksukykyä. Lomauttamispäätös perustui taloudelliseen syyhyn ja sisälsi samalla ratkaisun vähentää lomautettavan virkamiehen työtä. Työn vähentyminen oli ollut valtion virkamieslain (755/86) 45a §:n tarkoittamalla tavalla olennaista ja sitä oli pidettävä tilapäisenä. Koska työn vähentyminen perustui tarpeeseen supistaa palkkakustannuksia, puolustusvoimia ei voitu kohtuudella velvoittaa järjestämään virkamiehelle muuta työtä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. KHO on päätöksessään 26.5.1995 t. 2321 katsonut, että virkamiehen lomauttaminen lyhentämällä tunnilla hänen päivittäistä työaikaansa oli valtion virkamieslain (755/86) 45a §:n (1237/92) mukaan mahdollinen ja toiminnallisista syistä perusteltu. Oikaisuvaatimus hylättiin. (Ään. 7-1)

KHO: ei muutosta.

Valtion_virkamiesL_(755/86)_45a_§_1_mom_(1237/92)
Valtion_virkamiesL_(755/86)_84_§
Valtion_virkamiesL_78_§