Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lyhennelmä

Lennosto oli 28.9.2007 purkanut koulutussihteeri A:n virkasuhteen koeaikana ja pidättänyt hänet välittömästi virantoimituksesta. Virkasuhteen purkamisen perusteena oli ollut A:n yhteistyökyvyn puute.

A:lla oli ollut ristiriitatilanteita usean lennoston henkilöstöön kuuluvan henkilön kanssa, ja hänen suhtautumisensa muihin työyhteisön jäseniin oli usein ollut negatiivisesti sävyttynyttä. Ristiriitatilanteita oli yritetty ratkaista muun muassa esimiesten ja osapuolten välisin keskusteluin tilanteen kuitenkaan muuttumatta. A:n yhteistyökyvyn puute oli merkittävästä vaikuttanut työpaikan työilmapiiriin ja työviihtyvyyteen. Tässä tilanteessa sillä, ettei viranhakuilmoituksessa ollut erikseen mainittu yhteistyökykyä, ei ollut merkitystä virkasuhteen purkamisen kannalta. Lennostolla oli näissä olosuhteissa ollut perusteet A:n virkasuhteen purkamiselle koeaikana. Näyttöä siitä, että A:n virkasuhde olisi purettu epäasiallisilla perusteilla, ei ollut saatu.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Valtion_virkamiesL_10_§_1_mom
Valtion_virkamiesL_11_§ (20.1.2004/25)
Valtion_virkamiesL_40_§_1_mom