Hyppää sisältöön
Media

Henkilöstöpäällikkö X:n virkasuhde oli koeaikana purettu 27.1.2000 ja hänet oli pidätetty virantoimituksesta 7.2.2000. Purkamispäätöksen mukaan X oli käyttäytynyt moitittavasti esimiehenä ja hänen yhteistyökyvyssään oli ollut puutteita. X on oikaisuvaatimuksessaan katsonut ensisijaisesti, ettei häntä kuultu asianmukaisesti ja toissijaisesti hän on kiistänyt virkasuhteen purkuperusteet. X oli saanut purkupäätöksen tiedoksi vasta 4.2.2000, siis 31.1.2000 päättyneen koeajan jälkeen.

Virkamieslaissa tai -asetuksessa ei ole säädetty siitä, milloin koeaikapurun katsotaan tapahtuneen. Virkamiesasetuksen 32 §:ssä on säädetty vain siitä, milloin irtisanoutumisen ja irtisanomisen katsotaan tapahtuneen. Säännöksen mukaan ratkaisevaa on tiedoksisaantiaika. Virkamieslautakunnan mukaan tulkinta, jonka mukaan koeaikapurun katsottaisiin tulleen tehdyksi kun purkamispäätös on tehty, merkitsisi sitä, että virkasuhde päättyisi ilman tiedoksiantoa. Tämä ei sovi virkasuhteeseen. Näin ollen koeaikapurku on saatettava virkamiehelle tiedoksi koeaikana. X oli saanut purkamispäätöksen tiedoksi koeajan jo päätyttyä, joten hänen virkasuhdettaan ei purettu koeaikana.

Oikaisuvaatimukset hyväksyttiin sekä virkasuhteen purkamisen että virantoimituksesta pidättämisen osalta (äänestys 4-3).

KHO:2001:1445
Valtion virkamieslaissa tai -asetuksessa ei ole, toisin kuin irtisanomisen osalta, erityistä säännöstä siitä, milloin virkasuhteen purkamisen katsotaan tapahtuneen. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että viranomaisen purkaessa virkasuhteen on purkamisen ajankohtana purkamisen laissa säädetyt edellytykset ja sen tarkoitus huomioon ottaen pidettävä päätöksen tekohetkeä. Kun päätös X:n virkasuhteen purkamisesta oli tehty 27.1.2000 ja siis 31.1.2000 saakka kestäneen koeajan aikana, virkamieslautakunnan ei olisi tullut päätöksessään mainituilla perusteilla kumota X:n virkasuhteen purkamisesta tehtyä päätöstä. X:n yhteistyökyvyssä sekä neuvottelu- ja esimiestaidoissa oli koeaikana ilmennyt merkittäviä puutteita, joista oli aiheutunut vakavia työyhteisöllisiä ongelmia.

Tämän vuoksi ja koska henkilöstöpäällikön viran hoitaminen edellytti hyvää yhteistyökykyä ja neuvottelutaitoa, asialliset perusteet X:n virkasuhteen purkamiseksi olivat olleet olemassa. X:n oikaisuvaatimus hylättiin, joten purkamispäätös 27.1.2000 jäi pysyväksi.


Valtion_virkamiesL_10_§_1_mom