Hyppää sisältöön
Media

Budjettiesitys
Budjettiesitys tuo muutoksia verotukseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2021 11.40
Tiedote

Hallitus esittää talousarvioesityksen yhteydessä muutoksia muun muassa ansiotulojen verotukseen, kotitalousvähennyksen enimmäismäärään sekä tupakkaveroon.

Muutoksia tuloverotukseen

Hallitusohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi. Tarkistus perustuu ansiotasoindeksin 3,0 prosentin nousuun.

Indeksitarkistus tehdään korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla perusvähennyksen enimmäismäärää, työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä kertymä- ja poistumaprosentteja. 

Muutoksen arvioidaan vähentävän ansiotuloveroja noin 520 miljoonalla eurolla.

Valtion progressiivinen tuloveroasteikko vuonna 2022

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
19 200 8 6
28 700 578 17,25
47 300 3 786,5 21,25
82 900 11 351,5 31,25

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä nousee

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 3 630 eurosta 3 740 euroon. Perusvähennys tulee täysimääräisenä myönnettäväksi päivärahatuloa saavalla 3 740 euron vuosituloilla, palkkatuloa saavalla noin 7 800 euron ja eläketuloa saavalla noin 12 200 euron vuosituloilla. Perusvähennyksen vaikutus ulottuisi päivärahatulon saajalla noin 24 400 euron vuosituloille, palkkatulon saajalla noin 31 000 euron ja eläketulon saajalla noin 25 600 euron vuosituloille.

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1 840 eurosta 1 930 euroon. Vähennyksen poistumaprosenttia korotetaan 1,89 prosentista 1,96 prosenttiin puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta. Kun puhdas ansiotulo on noin 132 200 euroa, työtulovähennystä ei enää myönnetä. Vähennyksen kertymäprosenttia korotetaan 12,7 prosenttista 13 prosenttiin.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotetaan. Muutos koskee kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä vuosina 2022 ja 2023. Vastaava korotus koskee myös öljylämmityksestä luopumista väliaikaisesti vuosina 2022–2027. Muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien töiden osalta kotitalousvähennys säilyy ennallaan.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon. Vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotetaan työkorvausten osalta 40 prosentista 60 prosenttiin ja palkkojen osalta 15 prosentista 30 prosenttiin. 

Öljylämmityksestä luopumisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla rakennuskohtainen öljylämmitysjärjestelmä poistetaan ja tilalle korvaavaksi lämmitysjärjestelmäksi asennetaan muu kuin fossiilisia polttoaineita käyttävä rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä. 

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta muutoksen arvioidaan vähentävän verotuloja noin 43 miljoonaa euroa vuodessa. Öljylämmityksestä luopumisen osalta muutoksen arvioidaan vähentävän verotuloja noin 8 miljoonaa euroa vuodessa.

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan määräaikaisesti

Työsuhdeauton verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa, jos auton WLTP-menetelmällä mitatut ajonaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden.

Tavoitteena on lisätä ajon aikana vähäpäästöisten autojen osuutta työsuhdeautokannassa. Määräaikainen verotuki on voimassa vuosien 2022–2025 verotuksessa. Tuki koskee autoja, jotka on ensirekisteröity Suomeen vuonna 2021 tai sen jälkeen.

Muutoksen arvioidaan vähentävän verotuloja neljässä vuodessa yhteensä noin 43 miljoonalla eurolla. Vuonna 2022 muutos vähentää verotuloja noin 7 miljoonalla eurolla. 

Yhteismetsäosuuden hankintavelan korko vähennyskelpoiseksi

Tulonhankkimiskäytössä olevan yhteisetuuden osuuden hankintaan kohdistuvan velan korot säädetään tuloverolaissa vähennyskelpoisiksi korkomenoiksi. Muutos kohdistuu käytännössä yhteismetsäosuuksien hankintaan kohdistuvan velan korkoihin.

Muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä fiskaalisia vaikutuksia.

Metsävähennystä rajoitetaan metsärahastojen osalta

Metsävähennystä muutetaan siten, että jatkossa yhteismetsillä on metsävähennysoikeus verovuonna 2022 tai sen jälkeen hankittujen metsien perusteella vain, jos sen osakaskunnan osuuksista verovuoden päättyessä vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden tai kuolinpesien omistuksessa. 

Muutoksella ei arvioida olevan vaikutuksia verotuloihin. 

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Timo Annala, puh. 0295 530 318, etunimi.sukunimi(at)gov.fi 
Finanssineuvos Filip Kjellberg, puh. 0295 530 123, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Antti Sinkman p. 0295 530 817, etunimi.sukunimi(at)gov.fi (Metsävähennystä koskevan ehdotuksen osalta)

Tupakkaveroa korotetaan

Savukkeiden veroa ehdotetaan korotettavaksi yhteensä keskimäärin 13 prosenttia, kääretupakan 40 prosenttia, piippu- ja savuketupakan 24 prosenttia sekä sikareiden ja pikkusikareiden 31 prosenttia. 

Korotukset toteutetaan kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehdään vuoden 2022 alusta, toinen heinäkuun 2022 alusta, kolmas vuoden 2023 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2023 alusta. Lisäksi lakiin lisätään uusi kuumennettavien tupakkatuotteiden veroluokka, jonka vero olisi 30 senttiä grammalta.

Savukkeiden hintojen arvioidaan nousevan yhteensä keskimäärin 11 prosenttia, kääretupakan hintojen 35 prosenttia, piippu- ja savuketupakan hintojen 18 prosenttia sekä sikareiden ja pikkusikareiden 17 prosenttia. 

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Veli Auvinen, puh. 0295 530 384, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Polttoturpeen veroton käyttö laajenee

Polttoturpeelle ehdotetaan verotuksen lattiahintamekanismia, jonka avulla varmistetaan turpeen energiakäytön väheneminen, jos päästöoikeuden hinta laskisi matalalle tasolle. Koska päästöoikeuden markkinahinta on korkealla tasolla ja sen arvioidaan kasvavan tai pysyvän vähintään samalla tasolla myös lähitulevaisuudessa, on todennäköistä, ettei mekanismi tule sovellettavaksi.

Polttoturpeen verottoman käytön soveltamisalaa laajennetaan nykyisestä vuosina 2022–2029. Vuosina 2022–2026 verotonta on enintään 10 000 megawattitunnin vuotuinen käyttö ja vuosina 2027–2029 enintään 8 000 megawattitunnin vuotuinen käyttö. Verottomuus koskee kaikkia polttoturvetta käyttäviä voimalaitoksia ja lämpökeskuksia. Turpeen käyttäjien rekisteröitymis- ja ilmoitusvelvollisuus laajennetaan samalla koskemaan turpeen verollisen käytön lisäksi myös niitä voimalaitoksia ja lämpökeskuksia, jotka käyttävät polttoturvetta lämmön tuotantoon alle verottomaksi säädetyn rajan. 

Turpeen verottoman käytön rajan nostaminen ja laajentaminen koskemaan kaikkia polttoturvetta käyttäviä voimalaitoksia ja lämpökeskuksia vähentää valtion bruttomääräisiä energiaverotuloja vuositasolla noin 7 miljoonalla eurolla. 

Lisätietoja: Hallitusneuvos Merja Sandell, puh. 0295 530 191, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Veli Auvinen, puh. 0295 530 384, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Arpajaisten verokantaa alennetaan väliaikaisesti vuosina 2022 ja 2023

Hallitus on päättänyt jatkaa rahapelien tuottojen turvaamista edunsaajille jatkamalla arpajaisverotuksen kevennystä. Arpajaisverolakia ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että yksinoikeudella toimeenpantaviin arpajaisiin sovellettava verokanta, joka alennettiin vuodelle 2021 väliaikaisesti 12 prosentista 5,5 prosenttiin, alennetaan väliaikaisesti 5,0 prosenttiin vuosille 2022 ja 2023. 

Alennus on mitoitettu siten, että Veikkaus Oy:n verovuosilta 2022 ja 2023 maksettavaksi tulevan arpajaisveron määrä alentuisi noin 80 miljoonalla eurolla, verrattuna siihen, että veroprosentin alentamista ei jatkettaisi. Yhtiön tuotto ja siitä avustuksina jaettava määrä kasvaisi vastaavasti.

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, puh. 0295 530 239, etunimi.sukunimi(at)gov.fi